ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ως Ιδιωτικό Δίκαιο εννοείται το σύνολο των κανόνων, που διέπουν τις σχέσεις των ιδιωτών
μεταξύ τους ή με τα ιδιωτικά νομικά πρόσωπα. Οι επι μέρους κλάδοι του, στους οποίους
αναφέρεται και το συγκεκριμένο μάθημα είναι οι εξής:

α) το Αστικό Δίκαιο, που έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση των σχέσεων ιδιωτικού δικαίου, δηλ.
των δικαιωμάτων που οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν στο πλαίσιο των σχέσεών τους και
των αμοιβαίων υποχρεώσεων που τους βαρύνουν (υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν
εμπεριέχουν στοιχείο εμπορικό, βιομηχανικό, κοινωνικό ή αγροτικό, ενώ εξαιρούνται και οι
κανόνες δικαστικής πραγμάτωσης του δικαίου). Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται επί
μέρους βασικά σημεία του κλάδου αυτού, δηλ. οι γενικές αρχές, το ενοχικό, το εμπράγματο
και το κληρονομικό δίκαιο.

β) το Εμπορικό Δίκαιο, δηλ. το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις εμπορικές
πράξεις και τους εμπόρους (φυσικά πρόσωπα και εμπορικές εταιρείες).

γ) το Εργατικό Δίκαιο, δηλ. το σύνολο των κανόνων δικαίου, που εφαρμόζονται μεταξύ του
εργαζομένου και του εργοδότη. Διακρίνεται σε:
Aτομικό εργατικό δίκαιο, που εξετάζει τη
σχέση εξαρτημένης εργασίας καθ' αυτή και σε
Συλλογικό εργατικό δίκαιο, που εξετάζει την
ένταξη και τη διαμόρφωση της ατομικής σχέση
ς εργασίας σε ευρύτερα σχήματα, σε
διαδοχικά συλλογικά επίπεδα.

 

Διδακτικό Προσωπικό:

   Κωνσταντίνος Τσούντας

 

___________________

Εξάμηνο: Β

Τύπος: Κορμού

Κωδικός: 02.02Κ

ECTS: 6

ΩρΘ: 3  ΩρΕ:0  ΩρΦ:0

 

Copyright © 2022 Τμήμα ΔΕΟ