ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται ο φοιτητής / τρια να κατανοήσει πως διαμορφώνεται το
εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον (η μακροοικονομία) της επιχείρησης. Οι φοιτητές

εισάγονται στις βασικές έννοιες και εργαλεία της μακροοικονομικής ανάλυσης.
Συγκεκριμένα διδάσκονται: (1) την έννοια των μακροοικονομικών μεγεθών και μετρήσεων
(2) τις θεωρίες για τη μακροχρόνια τάση της οικονομικής δραστηριότητας (3) τις θεωρίες για
τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις και τις επιδράσεις της οικονομικής πολιτικής (4) τις θεωρίες
ανεργίας και πληθωρισμού.

Διδακτικό Προσωπικό:

   Λεωνίδας Παρασκευόπουλος

 

___________________

Εξάμηνο: Β

Τύπος: Κορμού

Κωδικός: 02.04Κ

ECTS: 6

ΩρΘ: 3  ΩρΕ:0  ΩρΦ:0

 

Copyright © 2022 Τμήμα ΔΕΟ