default_mobilelogo
Εισαγωγή

Με βάση τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις διαπιστώνεται η αναγκαιότητα χάραξης μιας μακροπρόθεσμης Ερευνητικής Στρατηγικής του Τμήματος για την περίοδο 2015-2020, διαμορφώνοντας τις ερευνητικές προτεραιότητες κατά την ανωτέρω περίοδο, και εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ερευνητικής Στρατηγικής του Ιδρύματος (ΤΕΙ Πελοποννήσου).

Επίσης πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι  το νομοθετικό πλαίσιο των ΤΕΙ ως προς την έρευνα είναι ελλιπές και κυρίως μέχρι πρόσφατα εκ του Νόμου ήταν απαγορευμένη η οργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και μέχρι σήμερα η εκπόνηση Διδακτορικών διατριβών συνεχίζει να είναι απαγορευμένη . Γεγονός το οποίο ήταν όχι μόνο αποτρεπτικό αλλά ανάγκαζε τα μέλη ΕΠ να αναζητούν ερευνητικές συνεργασίες εκτός των Ιδρυμάτων τους.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι ένα νέο τμήμα του ΤΕΙ Πελοποννήσου , το οποίο δημιουργήθηκε ύστερα από τη συγχώνευση των δυο μεγαλύτερων τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με το π.δ. 91/13, (ΔΜΥΠ & ΤΑ). Η συγχώνευση των δύο Τμημάτων, σύμφωνα με το προαναφερόμενο προεδρικό διάταγμα, σε ένα τμήμα,  και η πρόβλεψη δύο εισαγωγικών κατευθύνσεων, δημιούργησε αφενός μεν  την ανάγκη τροποποίησης των υφισταμένων προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνέργειες μεταξύ των κατευθύνσεων, και η κατανομή των μαθημάτων, σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του νέου Τμήματος αφετέρου δε την ανάγκη σχεδιασμού μιας ενιαίας ερευνητικής στρατηγικής.

Η ερευνητική αυτή στρατηγική διαμορφώθηκε παράλληλα με τις διαδικασίες  διαμόρφωσης προγράμματος σπουδών και των τροποποιήσεων του ,κατά τη διάρκεια πολλών συνεδριάσεων των Συνελεύσεων του Τμήματος. Η διαδικασία αυτή εξασφάλισε τόσο την όσμωση μεταξύ των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των φοιτητών του, και τη συμμετοχή όλων των μελών, όσο και τις απαιτούμενες βάσεις για ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων εστιασμένων σε ενιαία πλέον γνωστικά αντικείμενα.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα σε πολύ σύντομο χρόνο από την ίδρυσή του οργάνωσε και λειτουργεί:

 

1. Ερευνητικό Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων - Laboratory of Applied Informatics and Quantitative Data Analysis

 

2. Τρία ΠΜΣ. «Ιστορική Δημογραφία» (λειτουργούσε ήδη στο τμήμα ΔΜΥΠ) σε συνδιοργάνωση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο , «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σχολή Οικονομικών Επιστημών), και «Τεχνικοοικονομικά Συστήματα Υγείας» (το οποίο θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο)

 

3. Ετοιμάζει την έκδοση συλλογικού Τόμου με τίτλο «Θεσμοί και Πολιτικές τον καιρό της κρίσης» και υπότιτλο «Υγεία –Κοινωνία- Τοπική Αυτοδιοίκηση τον καιρό της κρίσης», βασισμένο στα πρακτικά της ομότιτλης ημερίδας η οποία πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόταση των φοιτητών του Τμήματος, και με τη δική τους συμμετοχή στην οργάνωσή της.

 

4. Ήδη έχει δρομολογηθεί η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι ομάδες εργασίας θα εξειδικεύσουν το επόμενο χρονικό διάστημα το πεδίο της ερευνητικής συνεργασίας.

 

Με όλα τα ανωτέρω  αναδεικνύονται ο δυναμισμός των μελών ΕΠ στην ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία, οι συνέργειες και η όσμωση που έχουν επιτευχθεί εντός του Τμήματος, η ερευνητική συνοχή, η εξωστρέφεια και η συνεργασία με αξιόλογα πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, και η δυνατότητα παρακολούθησης των σύγχρονων εξελίξεων και προκλήσεων.

 

Άξονες ερευνητικής στρατηγικής

Το πλαίσιο της ερευνητικής στρατηγικής του Τμήματος περιέχει τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

 • Οργάνωσης και διοίκησης
 • Νέων τεχνολογιών και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Κοινωνική πολιτική
 •  

Οι επιστημονικοί κλάδοι που πραγματεύονται είναι οι εξής:

 • Οικονομία
 • Διοίκηση
 • Κοινωνικές επιστήμες
 • Πολιτική επιστήμη
 • Πληροφορική

 

 

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής την περίοδο 2015-2020 επικεντρώνονται στα ακόλουθα πεδία:

 

Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης

 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας
 • Πολιτιστική διοίκηση
 • Εφαρμογή πολιτικών οργανωσιακής κουλτούρας στην υγεία

 

Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο των νέων τεχνολογιών και της ποσοτικής ανάλυσης

 • Σχεδιασμός Πολιτικών υγείας
 • Ηλεκτρονική εκπαίδευση στην υγεία
 • Σημασιολογικό περιεχόμενο δεδομένων υγείας
 • Κατανεμημένα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας

 

Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της χρηματοοικονομικής διοίκησης

 • Ανασχηματισμός διαδικασιών μονάδων υγείας στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης
 • Ανασχηματισμός χρηματοοικονομικής διοίκησης μονάδων υγείας στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης
 • Μελέτη κι αξιολόγηση του συστήματος προμηθειών στο χώρο της υγείας
 • Πολιτικές και τεχνικές μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης

 

Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής

 • Μελέτη των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών και πολιτικών
 • Οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις στην αγορά εργασίας
 • Η αγροτική πολιτική στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα
 • Κοινωνικός αποκλεισμός
 • Η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
 • Πολυπολιτισμικές κοινωνίες-Διαπολιτισμικότητα

 

Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της Πολιτικής επιστήμης

 • Δημόσιες Πολιτικές
 • Θεσμική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική διάσταση της κρίσης
 • Διασύνδεση της Διακυβέρνησης και της Επιχειρηματικότητας στο ελληνικό παράδειγμα

 

Ερευνητικές πρωτοβουλίες σε άλλα ερευνητικά πεδία

 • Κατανεμημένη διαχείριση δικτύων
 • Αλγόριθμοι δρομολόγησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
 • Εφαρμογές νευρωνικών δικτύων στον αγροτο-διατροφικό τομέα και την περιβαλλοντική πρόγνωση

 

Ερευνητικό εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων - Laboratory of Applied Informatics and Quantitative Data Analysis

Στα πλαίσια της ερευνητικής στρατηγικής του Τμήματος ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2016 το ερευνητικό εργαστήριο με τίτλο: "Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων" – LAIQDA (ΦΕΚ 768/τ. Β/22-03-2016).

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομιών και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στα πλαίσια του ρόλου και της αποστολής του, στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και της Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Στόχος του Τμήματος είναι η έρευνα που διεξάγεται από τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του να διαδίδεται τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στην κοινωνία. Για το σκοπό αυτό πάγια στρατηγική είναι η δημοσίευση άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια που τυγχάνουν αναγνωρισιμότητας από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα (ενταγμένα σε δείκτες όπως Science Citation Index Expanded και Scopus).

Επιπλέον, οργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος αλλά και σε χώρους στο κέντρο της πόλης, συνέδρια και ημερίδες με θεματολογία που άπτεται του γενικότερου γνωστικού πεδίου του Τμήματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

 1. 6ο  Επιστημονικό Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Καλαμάτα, 15-17 Οκτ. 2015, με τίτλο, «Προκλήσεις και Δυσχέρειες Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης στην   Ελλάδα, Σήμερα», που διοργανώθηκε από:-Το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την  Έδρα Jean Monnet ‘Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση’,  το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών.
 2. Ημερίδα- workshop με θέμα «Κοινωνία, Υγεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση τον καιρό της Κρίσης» που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα, 22 Μαΐου 2015, από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ύστερα από αίτημα και πρωτοβουλία των φοιτητών του Τμήματος και σε συνδιοργάνωση με τους φοιτητές του Τμήματος.
 3. Ημερίδα με τίτλο, Τοπικοί θεσμοί, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και το ΤΕΙ Πελοποννήσου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών) στην Καλαμάτα, 30 Μαϊου 2014.
 4. Ημερίδα  με θέμα «Η Ελλάδα από την κρίση στην ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (έδρα Jean Monnet), στην Καλαμάτα 12 Νοεμβρίου 2013
 5. 2ο Συνέδριο με τίτλο «Συνέχειες και Ασυνέχειες στο Ελληνικό κράτος, την Οικονομία και την Κοινωνία», που διοργάνωσε το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΑΤΕΙ Καλαμάτας & το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής & Θεσμών του Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα, Δεκέμβριος, 2012.