default_mobilelogo

 

.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ακαδ. έτος 2020-21

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί ενδιαφερόμενες/ους να έρθουν σε επαφή με διδάσκοντες του Τμήματος, προκειμένου να διαμορφώσουν ερευνητικές προτάσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Τα ενδιαφέροντα των διδασκόντων που είναι διατεθειμένοι να εποπτεύσουν υποψήφιους διδάκτορες περιγράφονται στη συνέχεια.

Η/ο ενδιαφερόμενη/μενος διατυπώνει σύντομη πρόταση και προσωρινό τίτλο. Στη συνέχεια, έρχεται σε επαφή με την/τον διδάσκοντα που διαθέτει ανάλογα ερευνητικά ενδιαφέροντα με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εφόσον η/ο διδάσκουσα/ων συμφωνήσει κατ’ αρχήν για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης πρότασης, καθοδηγεί την/τον φοιτητή/τρια να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση την οποία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί μία υποψηφιότητα, αποτελεί η επικοινωνία και συμφωνία της/του ενδιαφερόμενου με την/τον εν δυνάμει επιβλέποντα επί του θέματος και της πρότασης που υποβάλλει. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της πρότασης.

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Διδάσκων/ουσα

Γνωστικά πεδία

Σωτηρόπουλος Δημήτριος

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Σύγχρονη πολιτική/κοινωνική/διοικητική ιστορία της Ελλάδας
 2. Κράτος και Θεσμοί
 3. Πολιτική Επιστήμη
 4. Δημόσιες Πολιτικές

Μπιτσάνη Ευγενία

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Πολιτισμικές Σπουδές,
 2. Θέματα Πολιτιστικής Πολιτικής και πολιτισμικής διαχείρισης , βιώσιμης ανάπτυξης ,βιοπολιτιστικού σχεδιασμού,  
 3. Θέματα διαπολιτισμικότητας  μοντέλα διαπολιτισμικής διαχείρισης, και, σχεδιασμού  πολιτιστικών πολιτικών ιδίως σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, 
 4. Θέματα οργανωσιακής κουλτούρας και  ανάπτυξης ανθρώπινου, δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση στη , διαχείριση ομάδων, ηγεσία, πολιτισμική αλλαγή, διαχείριση διαφορετικότητας.

 

Γεωργόπουλος Ευστράτιος

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Μηχανική Μάθηση,
 2. Τεχνητή Νοημοσύνη,
 3. Υπολογιστική Νοημοσύνη,
 4. Επιχειρησιακή Έρευνα,
 5. Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου,
 6. Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη χρονοσειρών

Κοτσιλιέρης Θεόδωρος

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών και κατανεμημένου καθολικού
 2. Σημασιολογικός ιστός
 3. Τεχνολογίες και Εφαρμογές του Διαδικτύου
 4. Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων
 5. Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Καστανιώτη Αικατερίνη

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 2. Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας
 3. Οικονομική αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας
 4. Οργανωσιακή κουλτούρα οργανισμών

Δαούση Χριστίνα

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Εδαφικοί θεσμοί και χωρικά συστήματα διοικησης.
 2. Συγκριτικοί θεσμοί.
 3. Πολιτική Κοινωνιολογία: η θέσμιση στο χώρο και τον χρόνο
 4. Συγκριτική Πολιτική Κοινωνιολογία
 5. Συστήματα χωρικού σχεδιασμού και διακυβερνησης
 6. Συγκριτικά συστήματα χωρικού σχεδιασμού και διακυβερνησης
 7. Αλληλεπίδραση θεσμών και συστημάτων διαχείρισης φυσικού - πολιτιστικού περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς διάστασης, εφαρμογής και εμπειρίας).
 8. Αειφόρος Διαχείριση και Ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς διάστασης, εφαρμογής και εμπειρίας).

Τσέκος Θεόδωρος

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Ευρύτερη Ερευνητική Περιοχή: Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική
 2. Ειδικότερο αντικείμενο: Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός για την διαχείριση φυσικών καταστροφών και συναφών κρίσεων.

Διαδικασία αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά. Οι ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων: 15/10/20 έως 1/11/2020.

Οι υποβολές αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο». Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα. Στην περίπτωση υποβολής φακέλου υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά (1), (4) και (5) θα πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο_Δικαιολογητικά 1,4 & 5»

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος.
 2. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση με το πρότυπο Europass.
 5. Σχέδιο έρευνας σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος.
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικών
 7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 8. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (μόνο σε έντυπη αποστολή των δικαιολογητικών)
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του κανονισμού διδακτορικών διατριβών του Τμήματος και τον αποδέχεται

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας

Τηλέφωνο (Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση): 272145123 

Τηλέφωνο (Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση): 2721045126