default_mobilelogo

Η Συνέλευση Τµήµατος, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3404/2005 «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α'260).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΊ 95),
3. Την υπ' αριθ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/2013 τ. Β'),
4. Το µε αριθµ. πρωτ. 451/11-05-2020 πρακτικό επιτροπής για τη σύνταξη εισήγησης σχετικά µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα και την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων
5. Την µε αριθµ. πρωτ. 457/11-05-2020 εισήγηση του Καθηγητή κ. Τσούντα Κωνσταντίνου
αποφασίζουν τα εξής:
Α) Η Επιτροπή Κατατάξεων ορίζεται ως εξής: Τσούντας Κωνσταντίνος, ως Πρόεδρος και µέλη: ∆ηµόπουλος Ιωάννης, Μπιτσάνη Ευγενία, Καστανιώτη Αικατερίνη, ∆ρούµπαλης Φώτιος, Παρασκευόπουλος Λεωνίδας, Χρήσιµος Σταύρος.
Β) Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν την 9η ∆εκεµβρίου 2020. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω µαθήµατα:
- Εισαγωγή στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 10:00- 12:00
- Αρχές Μικροοικονοµικής Θεωρίας 13:00 - 15:00
- Στατιστική 16:00 - 18:00
Γ) Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος από την 1η Νοεµβρίου έως και τη 15η Νοεµβρίου 2020, µε τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση
- Αντίγραφο πτυχίου η πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
- Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
- Αναλυτική βαθµολογία

Ύλη Εξετάσεων


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- Η εξέλιξη της οργανωτικής σκέψης. Εκπρόσωποι της επιστηµονικής οργάνωσης και διοίκησης
- Η έννοια και το περιεχόµενο του Management. Οι βασικές αρχές και λειτουργίες του Management. Θεωρίες Management, Οι σύγχρονες τάσεις στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση
- Η επιχείρηση ως µορφή Οικονοµικού Οργανισµού. Τα συστατικά µέρη της επιχείρησης. Το περιβάλλον της επιχείρησης(εσωτερικό-εξωτερικό)
- Οργανωτική δοµή των επιχειρήσεων (Τυπική και άτυπη οργάνωση, επίπεδα διοικητικής οργάνωσης, τµηµατοποίηση). Επιχειρηµατικές λειτουργίες. Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
- ∆οµικά σχήµατα –µορφές επιχειρήσεων
- Επιχειρησιακή κουλτούρα
- Επίπεδα management, Managers- διοικητικά στελέχη και οι ρόλοι τους στα διάφορα επίπεδα διοίκησης της επιχείρησης (διαπροσωπικοί, ενηµερωτικοί, λήψης αποφάσεων), δεξιότητες (ηγεσία, στελέχωση, ανάθεση δραστηριοτήτων, υποκίνηση)
- Η έννοια και η φύση του προγραµµατισµού (διαδικασία, Μ.Β.Ο., τύποι προγραµµάτων)
- Λήψη Αποφάσεων (Γενικά, µέθοδοι και τεχνικές λήψης αποφάσεων, SWOT/∆ΑΑΕ)
- Η επικοινωνία (έννοια και σηµασία, η διαδικασία της επικοινωνίας, µέθοδοι επικοινωνίας, εµπόδια στην αποτελεσµατική επικοινωνία, επιχειρησιακή επικοινωνία, επικοινωνία οµάδων)
- Μanagement του διαθέσιµου χρόνου
- ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας
- Νέες τεχνολογίες στο management-πληροφοριακά συστήµατα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary, (2012), ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, εκδ. Κριτική, 1η έκδοση, Αθήνα
2. Τερζίδης Κ., (2011), Μάνατζµεντ, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, έκδοση 2η , 2011, Αθήνα
3. Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α., (2008), Οργάνωση και ∆ιοίκηση, Το Μάνατζµεντ της Νέας Εποχής, Εκδόσεις Rosili, έδοση 4η , Αθήνα
4. Kate Williams, Johnson Bob, Εισαγωγή στο Mάνατζµεντ, Εκδόσεις Κριτική , 1η έκδοση, 2005, Αθήνα
5. Κέφης Βασίλειος Ν., (2005), Ολοκληρωµένο Μάνατζµεντ, εκδ. Κριτική , έκδοση 1η , 2005, Αθήνα
6. Montana Patrick J., Charnov Bruce H., (2002), Management, εκδ. Κλειδάριθµος, 3η έκδοση
7. Μάνατζµεντ (3η έκδοση), Τερζίδης Κ., Κωδικός Ευδόξου: 50658947
8. Εισαγωγή στο Management 2η έκδοση, Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel, Κωδικός Ευδόξου: 77107313
9. Οργάνωση και ∆ιοίκηση 5η Έκδοση, Κωνσταντίνος Μ. Τζωρτζάκης, Κωδικός Ευδόξου: 86053199


ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
- Εισαγωγή στην επιστήµη των οικονοµικών
- Προσφορά και ζήτηση: Πως λειτουργούν οι αγορές
- Οι επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές
- Αγορές, αποτελεσµατικότητα και ευηµερία
- Τα οικονοµικά του δηµόσιου τοµέα
- Μη αποτελεσµατικές κατανοµές
- Οικονοµική της πληροφορίας και συµπεριφορική οικονοµική
- Επιχειρηµατική συµπεριφορά και δοµές αγοράς
- Μονοπώλιο
- Μονοπωλιακός ανταγωνισµός - Ολιγοπώλιο
- Αγορές συντελεστών
- Ανισότητα εισοδηµάτων και φτώχεια
- Αλληλεξάρτηση και τα οφέλη του εµπορίου
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Mankiw N.G. & M.P.Taylor (2018). Οικονοµική - Μικροοικονοµική. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα. Κωδικός στον Εύδοξο: 68373531. Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S. και Dornbusch, R. (2015). Εισαγωγή στην Οικονοµική. Τόµος Α’. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Κωδικός στον Εύδοξο: 50659243.
Lipsey R. & Ch. Alec (2108), Μικροοικονοµική Θεωρία. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα. Κωδικός στον Εύδοξο: 68370073.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
− Βασικές έννοιες Στατιστικής: Πληθυσµός, δείγµα, µεταβλητές, κλίµακες µέτρησης
− Παρουσίαση δεδοµένων: Πίνακες συχνοτήτων ποιοτικών, διακριτών και συνεχών µεταβλητών. Γραφήµατα ποιοτικών, διακριτών και συνεχών µεταβλητών
− Μέτρα κεντρικής τάσης, µεταβλητότητας, ασυµµετρίας
− Πίνακες διπλής εισόδου, ∆ιαγράµµατα ∆ιασποράς
− Συνδιακύµανση, συσχέτιση, Γραµµική παλινδρόµηση
− Στοιχεία πιθανοτήτων: δειγµατοχώρος, ενδεχόµενα, ορισµός και ιδιότητες πιθανότητας, δεσµευµένες πιθανότητες, πολλαπλασιαστικός κανόνας, θεώρηµα ολικής πιθανότητας
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Diamond Ian, Jefferies Julie. Αρχίζοντας τη στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, 2006. ISBN: 9600219524.
2. Κολυβά-Μαχαίρα Φ. , Μπορα-Σέντα Ε. . Στατιστική – Θεωρία, Εφαρµογές. Εκδόσεις Ζήτη, 1998. ISBN 960-431-338-X.
3. Χαλικιας Ιωαν. Στατιστική - Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηµατικές αποφάσεις. Εκδόσεις ROSILI, 2010, ISBN 978-960-7745-26-2
4. Κιόχος Π. , Κιόχος Α. . Στατιστική για τις Επιχειρήσεις και την Οικονοµία. Εκδόσεις Κιόχου, 2010, ISBN10: 9609867812.
5. Keller G. Στατιστική για Οικονοµικά και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Επίκεντρο, 2010. ISBN 978-960-458-206-8.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας

Τηλέφωνο (Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση): 272145123 

Τηλέφωνο (Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση): 2721045126