Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • Ερευνητικά έργα

  1. «Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του πολιτισμού στην Περιφέρεια – Μελέτη περίπτωσης Ορεινής Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Δήμοι Αποδοτίας, Πρατάνου, Πυλλήνης)

   

  Προϋπολογισμός 50.000 ευρώ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευγενία Μπιτσάνη

  Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Αρχιμήδης Ι». Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας μετατροπής του πολιτιστικού πλούτου και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής σε πολιτιστικό κεφάλαιο και πολιτιστικούς πόρους και εν συνεχεία  διαχείρισης αυτών σε τοπικό επίπεδο από φορείς του τρίτου ή κοινωνικού τομέα της οικονομίας.

  Στόχοι της έρευνας :

  • Να εξετάσει τις δυνατότητες αξιοποίησης του πολιτισμού στην Ορεινή Ναυπακτία
  • Να καταγράψει όλα τα πολιτιστικά αγαθά φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
  • Να ταξινομήσει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής
  • Να εξετάσει το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής και τις δυνατότητές του ως προς την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του
  • Να εξετάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του πολιτισμού στην περιοχή, από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
  • Να προτείνει τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών στον τομέα του πολιτισμού που θα συνδέονται με την τοπική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής και την καταπολέμηση της ανεργίας
  • Να υποδείξει τη δημιουργία καινοτόμου μοντέλου μετατροπής και ανάπτυξης του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής σε πολιτιστικό κεφάλαιο ως υπόδειγμα για μικρο-τοπικές κοινωνίες.

   

  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ναυπακτίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα στους δήμους, Πυλλήνης, Αποδοτίας και Πλατάνου, περιοχή η οποία διαθέτει ικανό πολιτιστικό προϊόν, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί κατά τρόπον, ώστε να διατηρείται και για τις επόμενες γενιές,  είχε δε, ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιχείρησης με αντικείμενο την πολιτιστική ανάπτυξη στην περιοχή. Στην επιχείρηση μετείχαν, τόσο ιδιώτες όσο και συλλογικοί τοπικοί παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς.

  Στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιεύτηκε, όπως είχε προβλεφθεί, μονογραφία/συλλογικός τόμος (Ευγενία Μπιτσάνη, Σταύρο Σταυρόγιαννη, Δημήτρη Σταυρουλάκη, Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα 2007), στον οποίο επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας και η παραγωγή και παρουσίαση πολιτιστικού προϊόντος σε τοπικό επίπεδο από οικονομικές μονάδες, οι οποίες έχουν μεν οικονομικό περιεχόμενο, αλλά δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

   

  2.«Διερεύνηση της γυναικείας απασχόλησης στο Ν. Μεσσηνίας και σχεδιασμός μοντέλου ένταξης-επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας». (Αρχιμήδης Ι, Υποέργο 02)

   

  Προϋπολογισμός 50.000 ευρώ Επιστημονικός Υπεύθυνος Κων/νος Μαυρέας

  Σκοπός του έργου, το οποίο εντάχθηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα Αρχιμήδης Ι, ήταν η έρευνα, σχετικά με την γυναικεία απασχόληση στο νομό Μεσσηνίας.

  Οι κλάδοι της οικονομίας στην προς έρευνα περιοχή, είχαν μεταβληθεί στη δεκαετία του ΄90, εστιαζόμενοι, κυρίως, στο τριτογενή τομέα της οικονομίας, από τον πρωτογενή που μέχρι το χρόνο αυτό, είχαν δραστηριοποιηθεί.

  Τούτο συνετέλεσε στην αύξηση της ανεργίας, κυρίως του γυναικείου πληθυσμού της περιοχής. Η έρευνα του έργου εστιάστηκε στον σχεδιασμό  ενός μοντέλου για την ένταξη ή την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.

   

  Αρχιμήδης 3

  3. «Μελέτη της επίδρασης κοινωνικοδημογραφικών παραμέτρων στη ζήτηση νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας από άτομα της τρίτης ηλικίας. Μελέτη περίπτωσης των νομών Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας»

   

  Προϋπολογισμός 90.000€, Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιω. Δημόπουλος

  Τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς καταβάλλεται μια συνεχής προσπάθεια ανάλυσης και κατανόησης των παραγόντων που επηρεάζουν και προσδιορίζουν τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. Η δημογραφική γήρανση των πληθυσμών, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες, και το γεγονός ότι ένα σημαντικό τμήμα της υγειονομικής φροντίδας των ηλικιωμένων παρέχεται στο νοσοκομείο, δηλαδή στο πλέον δαπανηρό τμήμα κάθε Εθνικού Συστήματος Υγείας προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον για τη μελέτη των διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν τη ζήτηση νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας όπως αυτή εκφράζεται κυρίως με τα μεγέθη “Αριθμός Εισαγωγών” για νοσηλεία και “Διάρκεια Νοσηλείας”, μεγέθη που συνθέτουν το βαθμό χρησιμοποίησης των υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης και προσδιορίζουν κατ΄ επέκταση το ύψος της δαπάνης νοσηλείας. Τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς λίγες είναι οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με τη ζήτηση υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης από τους ηλικιωμένους.

  Η ανάλυση πρωτογενών απογραφικών δεδομένων νοσηλείας των νοσηλευθέντων ηλικιωμένων στα Νοσοκομεία των νομών Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας καθώς και πληθυσμιακών, δημογραφικών δεδομένων και στοιχείων του υγειονομικού χάρτη των παραπάνω περιοχών επέτρεψε:

  - Τη διερεύνηση της υπόθεσης ύπαρξης επίδρασης κοινωνικο-δημογραφικών και νοσηλευτικών παραγόντων στη «Διάρκεια Νοσηλείας» των ηλικιωμένων στα Νοσοκομεία των περιοχών μελέτης.

  - Τη διερεύνηση της υπόθεσης ύπαρξης επίδρασης κοινωνικο-δημογραφικών και υγειονομικών παραγόντων στον “Αριθμός Εισαγωγών” ηλικιωμένων στα Νοσοκομεία των περιοχών μελέτης.

  - Τη διερεύνηση της υπόθεσης ύπαρξης οριζόντιας ισότητας των υπηρεσιών υγείας στις περιοχές μελέτης.

  - Τη διερεύνηση δυνατότητας πρόβλεψης της “Διάρκεια Νοσηλείας” και του «Αριθμού Εισαγωγών» ηλικιωμένων στα Νοσοκομεία των περιοχών μελέτης με τη χρήση γραμμικών και μη γραμμικών, παραμετρικών και μη παραμετρικών στατιστικών μοντέλων.

  - Τη διερύνηση της υπόθεσης ύπαρξης ομαδοποιήσεων στους Δήμους των περιοχών μελέτης με βάση τα δημογραφικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά και τη ζήτηση νοσοκομειακής φροντίδας από τους ηλικιωμένους.