Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • Εργαστήριο - LAIQDA

  Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων - Laboratory of Applied Informatics and Quantitative Data Analysis

   

  Στα πλαίσια της ερευνητικής στρατηγικής του Τμήματος ιδρύθηκε και λειτουργεί το ερευνητικό εργαστήριο με τίτλο: "Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων".

  (ΦΕΚ 768 / τ. Β /  22-03-2016)

   

  Σκοπός και στόχοι

  Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομιών και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στα πλαίσια του ρόλου και της αποστολής του, στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και της Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  Το Εργαστήριο Πληροφορικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων στα πλαίσια της αποστολής του, έχει ως σκοπό:

  1. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνον του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και ενίσχυση μέσω της συνεργασίας αυτής.
  2. Την ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακές διατριβές, σε εξειδικευμένες εργαστηριακές ασκήσεις και μελέτες, επιστημονικές διατριβές στο πεδίο της Πληροφορικής και της Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων.
  3. Τη δημιουργία ειδικών τραπεζών δεδομένων στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων της Σχολής.
  4. Την ανάπτυξη (δι)επιστημονικής έρευνας, κατά το Ν. 4310/2014, που προσφέρεται τόσο από το τμήμα ΔΕΟ αλλά και το ΤΕΙ Πελοποννήσου, όσο και σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ.
  5. Την προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας σε ευρύ φάσμα εφαρμογών της πληροφορικής και της ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων μέσω του επιστημονικού του δυναμικού και μέσω συνεργασιών με άλλες επιστημονικές ομάδες, τόσο του ΤΕΙ, όσο και άλλων ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας και της αλλοδαπής.
  6. Την ανάπτυξη υψηλής στάθμης εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του Νόμου πλαισίου, όσο και του Ν. 4310/2014.
  7. Τη συμμετοχή και οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Θερινών Σχολείων και, Eπιμορφωτικών Σεμιναρίων.
  8. Το σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της εφαρμοσμένης πληροφορικής και της ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.
  9. Την ανάπτυξη συνεργασιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και παροχή υπηρεσιών, Κοινωνικών Εταίρων και ιδιωτικών φορέων, συνεργατικών σχηματισμών, βιομηχανικών και Τεχνολογικών Ενώσεων του εσωτερικού και εξωτερικού για ανάπτυξη Καινοτομιών.
  10. Την προώθηση των διαφόρων μορφών έρευνας όπως περιγράφεται στο αρθρ. 96 του Ν. 4310/2014.
  11. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.

   

  Αντικείμενο Έρευνας
  Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων είναι οι εξής:

  1. Πληροφοριακές εφαρμογές στις Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες.
  2. Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης και Υπηρεσίες Διαδικτύου.
  3. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ.
  4. Επιχειρησιακή Έρευνα.
  5. Στατιστική και Βιοστατιστική.
  6. Διαχείριση και ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων

   

  Εγκατάσταση − Λειτουργία

  1. Το Εργαστήριο στεγάζεται σε εργαστηριακό χώρο στο κεντρικό (παλαιό) κτίριο, στην αίθουσα 94−1, στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου
  2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από το προσωπικό που απασχολείται ή συνεργάζεται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Οι προτεραιότητες για τις χρήσεις αυτές, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση, καθορίζονται από τον Διευθυντή στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου.
  3. Η χρήση των εν λόγω χώρων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού από το λοιπό προσωπικό των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου είναι δυνατή, ύστερα από σχετική έγκριση του Διευθυντή, εφόσον δεν παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
  4. Το Εργαστήριο Πληροφορικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του ΤΕΙ.
  5. Το εργαστήριο εκτελεί εργασίες, τεχνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου, έρευνα και καινοτομίες και δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες και τεχνικές εκθέσεις, όπως αυτές ανατίθενται από φορείς ή προκηρυγμένα προγράμματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  6. Ο Δ/ντής Εργαστηρίου με ευθύνη του, μπορεί να αναθέτει σε μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου.