Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

  Οι επιτυχόντες, οι οποίοι εξαιτίας οιονδήποτε σοβαρού λόγου (π.χ. ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο) δεν ολοκλήρωσαν εμπρόθεσμα και πλήρως τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, μπορούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, στην οποία θα εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης (σύμφωνα με την υπ΄αρ. 134570/ΓΔ1/6.10.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)
  Η σχετική αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:


  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ,
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
  3. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ


  Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος και σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 13/11/2020.
  Εναλλακτικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της γραμματείας
  τους τμήματος εισαγωγής:


  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
  ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
  24100


  Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής. Επισημαίνεται ότι τυχόν επιτυχόντες, που δεν εγγράφηκαν ούτε με την αναφερόμενη διαδικασία χάνουν το ως άνω δικαίωμα εγγραφής.

   

  Από τη γραμματεία
  13-10-2020