Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Οργάνωση Σπουδών

  Ποσοτικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών

   


  Βασικό χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:


  1. Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ ΕΥ) που θα πρέπει να δηλώσει ο σπουδαστής στο προτεινόμενο πρόγραμμα επτά (7) εξαμήνων είναι 40 μαθήματα. Επιπλέον προστίθενται τα μαθήματα Πρακτική Εξάσκηση και Πτυχιακή Εργασία που εντάσσονται στο όγδοο (8) εξάμηνο σπουδών. Επιπλέον, ο αριθμός των μαθημάτων ανά εξάμηνο δεν υπερβαίνει τα 5 – 6 μαθήματα.


  2. Στο προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται τέσσερις (4) κατηγορίες μαθημάτων.
  • Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), όπου προτείνονται οκτώ (8) μαθήματα.
  • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), όπου προτείνονται δεκατρία (13) μαθήματα.
  • Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), όπου προτείνονται έντεκα (11) μαθήματα (από τα οποία 2 ανήκουν στο Η΄ εξάμηνο).
  • Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ), όπου προτείνονται δέκα (10) μαθήματα.

  3. Τα ΜΓΥ, τα ΜΕΥ και τα ΔΟΝΑ κατατάσσονται στα Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, ενώ τα ΜΕ ανήκουν στα Υποχρεωτικά (Υ) και στα κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά (ΕΥ).


  4. Η κατανομή των παραπάνω κατηγοριών μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών κυμαίνεται στο παρακάτω εύρος,

  ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  %

  Αριθμητικά

  ΜΓΥ

  20%

  8

  ΜΕΥ

  30%

  13

  ΜΕ

  25%

  9 2

  ΔΟΝΑ

  25%

  10  5. Σε σχέση με τις Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ), τηρήθηκε επακριβώς αναλογία 30 ΔΜ ανά εξάμηνο, καθώς και η αναλογία
  • 30 ώρες θεωρητικού μαθήματος κ.μ.ο. = 3 ΔΜ
  • 30 ώρες Εργαστηριακού μαθήματος = 1 ΔΜ
  Επιπλέον, στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης, όγδοο (Η΄), κατανέμονται 30 ΔΜ από τις οποίες,
  • Για την πτυχιακή εργασία αναλογούν 10 ΔΜ
  • Για την πρακτική άσκηση αναλογούν 20 ΔΜ

  6. Οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα δεν υπερβαίνουν το όριο των 22 –24 ωρών. Έτσι
  • Στο Α' εξάμηνο σπουδών αντιστοιχούν 24 ώρες διδασκαλίας
  • Στο Β' εξάμηνο σπουδών αντιστοιχούν 22 ώρες διδασκαλίας
  • Στο Γ' εξάμηνο σπουδών αντιστοιχούν 22 ώρες διδασκαλίας
  • Στο Δ' εξάμηνο σπουδών αντιστοιχούν 22 ώρες διδασκαλίας
  • Στο Ε' εξάμηνο σπουδών αντιστοιχούν 22 ώρες διδασκαλίας
  • Στο ΣΤ' εξάμηνο σπουδών αντιστοιχούν 22 ώρες διδασκαλίας
  • Στο Ζ' εξάμηνο σπουδών αντιστοιχούν 22 ώρες διδασκαλίας

  7. Σε σχέση με το Φόρτο Εργασίας (ΦΕ) του σπουδαστή ανά εβδομάδα τηρήθηκε επακριβώς η αναλογία.
  • 1 ώρα Θεωρίας = 3 ώρες ΦΕ
  • 1 ώρα Εργαστηρίου = 1 ώρα ΦΕ
  Έτσι, τηρουμένων των παραπάνω αναλογιών ο ΦΕ του σπουδαστή ανά εβδομάδα και στα επτά εξάμηνα σπουδών είναι 50 ώρες ανά εβδομάδα.

   


  Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών

   


  Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών επιχειρούνται:
  • Η κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με την διοίκηση και διαχείριση των συστημάτων Κοινωνικής Προστασίας ήτοι Υγεία, Πρόνοια, Ασφάλιση, με ιδιαίτερη έμφαση στα δύο πρώτα.
  • Η ανάπτυξη των κριτικών δεξιοτήτων των σπουδαστών.
  • Η ανάπτυξη των εφηρμοσμένων γνώσεων των σπουδαστών.
  • Η ανάπτυξη και η ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια των σπουδαστών.
  Ειδικότερα:
  Στα πλαίσια του στόχου της κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων της διοίκησης και διαχείρισης των συστημάτων Κοινωνικής Προστασίας, στο νέο πρόγραμμα σπουδών προτείνονται δυο ατομικές κατευθύνσεις σπουδών (Υπηρεσιών Υγείας και Υπηρεσιών Πρόνοιας). Η δυνατότητα επιλογής ξεκινά στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών και ο κάθε κύκλος ατομικής κατεύθυνσης σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα,

   

  ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Κοινωνική Πρόνοια Ε΄ εξάμηνο

  ΟΔΜΥ ΙΙ Ε΄ εξάμηνο

  Οργάνωση και Διοίκηση ΣΤ’ εξάμηνο

  Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας

  Υγειονομική Πολιτική ΣΤ’ εξάμηνο

  Διοικητική Πρακτική σε μονάδες Πρόνοιας Ζ’ εξάμηνο

  Διοικητική Πρακτική σε μονάδες Υγείας

  Ζ’ εξάμηνο  Στα πλαίσια του στόχου της ανάπτυξης των κριτικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, στο νέο πρόγραμμα σπουδών,
  • Επιχειρείται η χρήση του συστήματος της πολλαπλής βιβλιογραφικής στήριξης των μαθημάτων, καθώς και η ύπαρξη σε όλα τα μαθήματα ειδικού φακέλου με επιλεγμένα άρθρα από την τρέχουσα ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία που καλύπτουν την τρέχουσα προβληματική του εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμένου του κάθε μαθήματος.
  • Εφαρμόζεται κυρίως στα μαθήματα ειδικότητας η χρήση του θεσμού των Ασκήσεων Πράξης, επιδιώκοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και επιχειρηματολογίας, καθώς και την ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικές εργασίες των σπουδαστών του τμήματος.

  Στα πλαίσια του στόχου της ανάπτυξης των εφηρμοσμένων γνώσεων των σπουδαστών, στο νέο πρόγραμμα σπουδών,
  • Εισάγονται εξειδικευμένα μαθήματα όπως Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση, Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών, Διαχείριση Δεδομένων Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας που καλλιεργούν τις εφηρμοσμένες αλλά και κριτικές γνώσεις των σπουδαστών.
  • Χρησιμοποιούνται σε επιμέρους μαθήματα (είτε με την μορφή εργαστηρίου είτε Ασκήσεων Πράξης), εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα που αφορούν τους τομείς υπηρεσιών πρόνοιας και υγείας. Αναλυτικότερα,
  √ στα μαθήματα Στατιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών θα χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο το στατιστικό πακέτο S.P.S.S.,
  √ στα μαθήματα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοικητική Πρακτική σε Μονάδες Υγείας, Λογιστική Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας θα χρησιμοποιείται το νοσοκομειακό λογισμικό HELIOS,
  √ στο μάθημα Διαχείριση Δεδομένων Μονάδων Υγείας χρησιμοποιείται εκτός των άλλων και ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα με εξειδικευμένες πρακτικές εφαρμογές στην υγεία και πρόνοια.

  Στα πλαίσια του στόχου της ανάπτυξης της ευρύτερης πνευματικής καλλιέργειας των σπουδαστών, στο νέο πρόγραμμα σπουδών εισάγονται σειρά μαθημάτων όπως Ιστορία των Πολιτικών και Κοινωνικών Θεσμών, Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου – Διεθνείς Οργανισμοί, Διαπολιτισμικές Σχέσεις – Επικοινωνία καθώς και σειράς μαθημάτων που εισάγονται ως επιλογής προαιρετικά.

  Τέλος, στο νέο πρόγραμμα σπουδών, με την συναίνεση του σπουδαστικού σώματος προβλέπεται η εφαρμογή του συστήματος των προαπαιτούμενων μαθημάτων κυρίως για τα μαθήματα ειδικότητας και ειδικής υποδομής. Έτσι διευκολύνεται και κατευθύνεται ο σπουδαστής στην ορθή επιλογή των μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ παράλληλα προάγεται και η ποιοτική ολοκλήρωση των παραδόσεων των μαθημάτων, αφού οι συμμετέχοντες σπουδαστές θα έχουν την αναγκαία μαθησιακή υποδομή για την παρακολούθηση των μαθημάτων.  Εκπαιδευτικοί στόχοι τμήματος

   


  Βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του τμήματος για την επόμενη τριετία είναι:
  • Η εντατικοποίηση των διαδικασιών και μεθόδων για την απόκτηση ουσιαστικών δεξιοτήτων από μέρους των σπουδαστών του τμήματος.
  • Η χρήση νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών στα πλαίσια της υλοποίησης του νέου προγράμματος σπουδών.
  • Η συμμετοχή του τμήματος στην εξειδικευμένη αγορά εργασίας (της διοίκησης και διαχείρισης μονάδων υγείας και προνοιακής φροντίδας), συμμετέχοντας ή οργανώνοντας μελέτες και έρευνες αγοράς χρηματοδοτοτούμενες από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

  Τελευταία νέα

   

  Logo ERME8EDIPOL Relenge 8