Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

 

 

 

Ο Κανονισμός Κινητικότητας εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Δ.Ε.Ο. την 19/11/2021 (αριθμός συνεδρίασης 26, Θέμα 3ο).

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

1. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) συμμετέχει στο πρόγραμμα Εrasmus+, για την ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια της Ευρώπης, μέσω: (i) κινητικότητας φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση∙ (ii) κινητικότητας διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση.

2. Η οργάνωση της κινητικότητας γίνεται από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στον Οδηγό Κινητικότητας (http://erasmus.uop.gr/index.php/2018-08-02-07-18-10) του οποίου περιγράφονται αναλυτικά οι ακολουθούμενες διαδικασίες. Ειδικά για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του Τμήματος, οι διαδικασίες γνωστοποιούνται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος, μέσω ενημερωτικών συναντήσεων.

3. Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο προσκαλούνται από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μετακίνησης. Η πρόσκληση του Σεπτεμβρίου αφορά μετακίνηση για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους, ενώ η πρόσκληση του Φεβρουαρίου για το Χειμερινό Εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

4. Παρέχεται προσωπική συμβουλευτική σε κάθε φοιτητή και παράλληλα διασφαλίζεται η διαδικασία αναγνώρισης κινητικότητας. Μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) εξασφαλίζεται πλήρως η αναγνώριση των μαθημάτων, στα οποία εξετάζονται επιτυχώς οι φοιτητές και πραγματοποιείται μετατροπή των βαθμολογιών τους από τη Συνέλευση Τμήματος. Η πολιτική αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων (ECTS) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: http://erasmus.uop.gr /index.php/-----ects. Στην περίπτωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης σε φορέα του εξωτερικού, αναγνωρίζεται ως αντίστοιχη αυτής που πραγματοποιείται σε φορέα του εσωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 2: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1. Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Επιτυχής ολοκλήρωση κατά 70% των μαθημάτων των προηγουμένων ετών σπουδών.

 • Κατοχή πιστοποιητικού-ών γνώσης ξένης γλώσσας. Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας κρίνεται το επίπεδο Β1. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που γίνονται τα μαθήματα ή χρησιμοποιείται στο χώρο εργασίας του Φορέα Υποδοχής.

 • Αξιολόγηση φοιτητικής επίδοσης. Ο μέσος όρος βαθμού της αναλυτικής βαθμολογίας θα αξιολογηθεί ανάλογα, σε περιπτώσεις ισοδύναμων φοιτητών στα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής.

 • Αξιολόγηση υψηλών κινήτρων συμμετοχής των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Erasmus+, που διερευνώνται μέσα από σχετική συνέντευξη με τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι:

 • η αίτησή τους είναι δεσμευτική και δεν δύναται να ακυρωθεί, παρά μόνο εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (με σχετική αιτιολόγηση).

 • υπάρχει η δυνατότητα να αποσύρουν την αίτηση υποψηφιότητας, χωρίς κυρώσεις, μέχρι τη λήξη της προσωπικής συνέντευξης. Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικές δράσεις του Προγράμματος.

 • Τα θέματα στέγασης και σίτισης στη χώρα υποδοχής διευθετούνται με ευθύνη των φοιτητών.

 • Τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής τους επίδοσης θα αξιολογηθούν βάσει της αναλυτικής βαθμολογίας που θα προσκομίσουν, μετά τη λήξη της μετακίνησής τους. Επιτυχής θεωρείται η μετακίνηση όταν ο φοιτητής έχει εξεταστεί σε μαθήματα ισοδύναμα με το ήμισυ των ECTS (π.χ. 15 ECTS, όταν προβλέπεται σύνολο 30 ECTS για εξάμηνη μετακίνηση), τα οποία δηλώνονται στη Συμφωνία Σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή μέρους ή του συνόλου του ποσού της υποτροφίας.

 • Η παροχή υποτροφίας δεν καλύπτει το σύνολο των εξόδων μετακίνησης, αλλά μόνο μέρος αυτών.

 • Όσον αφορά τους φοιτητές που αιτούνται να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση, προτεραιότητα έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης κατά τις ημερομηνίες κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, με βάση την εκάστοτε εκδοθείσα πρόσκληση.

 • Οι φοιτητές, που έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus κατά το παρελθόν, έχουν χαμηλή προτεραιότητα, έναντι αυτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν για πρώτη φορά.

 • Προτεραιότητα δίνεται σε άτομα με αναπηρίες, τα οποία λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων

2 μόρια ανά μάθημα

Μέσος όρος βαθμολογίας περασμένων μαθημάτων

Μ.Ο. x 10

Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση)

4 μόρια

Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση)

3 μόρια

Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση)

2 μόρια

Πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) και άνω

1 μόριο

Έτος σπουδών

α) < 5 έτη: 8 μόρια

β) έως 5 έτη: 6 μόρια

γ) έως 6 έτη: 4 μόρια

δ) 7 έτη και άνω: 2 μόρια

Πρώτη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

20 μόρια

Αξιολόγηση υψηλών κινήτρων συμμετοχής

1 - 5 μόρια

Βεβαίωση Τμήματος πλήρωσης προϋποθέσεων πρακτικής στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

10 μόρια

Επιστολή αποδοχής από Φορέα Υποδοχής στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

20 μόρια

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Φοιτητές που προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές. Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φοιτητές του Τμήματος, για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους. Στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας παρέχεται διαμονή στους εισερχόμενους φοιτητές erasmus.

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, στον Οδηγό Κινητικότητας (http://erasmus.uop.gr/index.php/2018-08-02-07-18-10) του οποίου περιγράφονται αναλυτικά οι ακολουθούμενες διαδικασίες.