Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

 

 

Ο Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Δ.Ε.Ο. την 19/11/2021 (αριθμός συνεδρίασης 26, Θέμα 4ο).

 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2021

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Αρθρο

Τίτλος Άρθρου

Σελ.

1

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2

3

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

8

5

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

10

6

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

11

7

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

12

8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

13

9

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

14

10

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

15

11

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

16

12

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

17

13

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

17

14

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

18

15

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

18

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Αποστολή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι να θεραπεύει την επιστήμη της Διοικητικής στα πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οργανισμών, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ώστε οι φοιτητές κατά την αποφοίτησή τους να κατέχουν στέρεη γνώση για τη λειτουργία και τη διοίκησή τους. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα εξειδίκευσης, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται με επιστημονικές εκδηλώσεις, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου και με διακεκριμένα ανώτατα ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και ενισχύεται με τη λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων. Ο Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών αποτυπώνει τους κανόνες, οι οποίοι διέπουν τη φοίτηση στον πρώτο κύκλο σπουδών, από το στάδιο της εγγραφής έως και την απονομή του βασικού τίτλου σπουδών.

2. Το Τμήμα ΔΕΟ απονέμει στους αποφοίτους «ΠΤΥΧΙΟ», τίτλο σπουδών επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και για την οργάνωση του ΠΠΣ έχει υιοθετήσει το European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), που χρησιμοποιείται στον Ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης ως σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων. Το ECTS αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραμματισμού, της παράδοσης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης των τίτλων σπουδών και των ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτείται, ώστε οι φοιτητές να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στο χρόνο, που υπολογίζεται ότι χρειάζεται τυπικά να αφιερώσει ένας φοιτητής, για να ολοκληρώσει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες (όπως είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, τα σεμινάρια, οι εργασίες, η πρακτική άσκηση, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη και οι εξετάσεις), που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το σύνολο των υποχρεώσεων των φοιτητών του Τμήματος ΔΕΟ για τη λήψη του πτυχίου αντιστοιχεί σε διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες ECTS κατ’ ελάχιστον, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ετών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Στο Τμήμα εισάγονται: (i) επιτυχόντες με το σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΘ) της Ελληνικής Δημοκρατίας∙ (ii) εισακτέοι Ειδικών Κατηγοριών∙ (iii) δικαιούχοι μετεγγραφής∙ (iv) πτυχιούχοι ΑΕΙ μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, που διοργανώνει ετησίως το ίδιο το Τμήμα.

2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται από το Τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους, αμέσως μετά την έναρξη του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής τρία μαθήματα κατάταξης: (i) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ii) ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (iii) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισάγονται στο Τμήμα, εγγράφονται στο 2ο εξάμηνο σπουδών και απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων κατάταξης, στα οποία είχαν πετύχει βαθμό κατ’ ελάχιστον δέκα (10), επειδή είναι μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος και έκαστο αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS. Στη σχετική νομοθεσία προβλέπεται δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενο πτυχίο. Μετά από υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος, η Συνέλευση Τμήματος μπορεί να τους αναγνωρίσει το μέγιστο τριάντα (30) ECTS, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ECTS από τα απαλλασσόμενα μαθήματα κατάταξης.

3. Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΘ. Δεν απαιτείται η προσέλευση του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος για την ηλεκτρονική εγγραφή και δεν απαιτείται τότε υποβολή δικαιολογητικών. Μόνο όσοι αποδεδειγμένα αδυνατούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΘ πρέπει να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος για την εγγραφή τους, με τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΘ δικαιολογητικά.

4. Η εγγραφή συγχρόνως σε δύο (2) Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σε άλλη Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή ή Τμήμα δεν επιτρέπεται, γι’ αυτό εισακτέοι που διαθέτουν εγγραφή σε άλλο Τμήμα ή Σχολή από παρελθούσα περίοδο, οφείλουν πρώτα να διαγραφούν, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΘ.

5. Η εγγραφή των εισακτέων ολοκληρώνεται με την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εντός καθορισμένης προθεσμίας, για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από τη Γραμματεία και τότε οι εγγραφόμενοι λαμβάνουν Αριθμό Μητρώου και αυστηρά προσωπικούς κωδικούς, για να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

6. Στο Τμήμα ΔΕΟ μπορούν να εγγραφούν φιλοξενούμενοι φοιτητές προερχόμενοι από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και περιλαμβάνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας.

7. Υφίσταται ανώτατο όριο στη διάρκεια φοίτησης, το οποίο ορίζεται με νόμο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης για την απονομή πτυχίου όσων εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και ύστερα, είναι έξι (6) έτη. Για τους εισαχθέντες στο Τμήμα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-20 και 2020-21, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2026-27, συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου. Πέραν των χρονικών αυτών ορίων χάνεται η φοιτητική ιδιότητα.

8. Υφίσταται δυνατότητα μερικής φοίτησης, η οποία παρέχεται με νόμο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ως Μερικής Φοίτησης, εάν αποδεδειγμένα ισχύει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα∙ είναι άτομα με αναπηρία∙ είναι αθλητές, που κατά τη διάρκεια των σπουδών ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και υπό τις προϋποθέσεις (α) ή (β) της παρ. 3, του άρθρου 34, του ν.4777/21. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου σχετική αίτηση στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης. Για τους φοιτητές υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το ΠΠΣ, εφαρμοζόμενης και στην περίπτωση αυτή της ανώτατης διάρκειας φοίτησης.

9. Υφίσταται δυνατότητα διακοπής της φοίτησης, η οποία παρέχεται με νόμο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διακόψουν (αναστείλουν) τη φοίτησή τους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου και πριν την έναρξη της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων σχετική αίτηση στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, γι’ αυτό πρέπει να παραδοθεί στη Γραμματεία του Τμήματος η ακαδημαϊκή ταυτότητα (PASSO), η οποία και απενεργοποιείται αρμοδίως. Η φοιτητική ιδιότητα επανακτάται αυτοδίκαια με τη λήξη της αιτηθείσας αναστολής

10. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται Ακαδημαϊκός Φάκελος του φοιτητή σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή, που περιέχει τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν κατά την εγγραφή, ακαδημαϊκές διακρίσεις, τυχόν πειθαρχικές ποινές, που μπορεί να έχουν επιβληθεί κατά τη φοίτηση στο Τμήμα, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Το περιεχόμενο της φοιτητικής μερίδας είναι προσβάσιμο μόνον από τους υπαλλήλους της Γραμματείας και από τον ίδιο το φοιτητή. Οι φοιτητές δύνανται, με αιτιολογημένο αίτημα προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να αιτηθούν τη διαγραφή τους από το Μητρώο των ενεργών φοιτητών του Τμήματος και να παραλάβουν άμεσα Πιστοποιητικό (Πράξη) Διαγραφής.

11. Μεταβατική Διάταξη (παρ. 5, άρθρου 53, ν.4610/2021). Οι προπτυχιακοί φοιτητές του τέως Τμήματος ΔΕΟ, του τέως ΤΕΙ Πελοποννήσου, που εξετάστηκαν επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής, ολοκλήρωσαν επιτυχώς και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης δώδεκα (12) εξαμήνων, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος και εγκρίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος, να παρακολουθήσουν επιπλέον τέσσερα (4) μαθήματα του ΠΠΣ και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μαθήματα είναι: (i) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ii) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ κατά το χειμερινό εξάμηνο και (iii) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (iv) ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κατά το εαρινό εξάμηνο. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα ή/και της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης στη Γραμματεία του Τμήματος της Βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Το όριο των δώδεκα (12) εξαμήνων της διάρκειας φοίτησης, πέραν του οποίου χάνεται το δικαίωμα υποβολής της αίτησης, προσαυξάνεται για να συμπεριληφθεί η διάρκεια της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εξαγωγής και ανάρτησης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ή/και ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης του εαρινού εξαμήνου. Εάν η αίτηση εγκριθεί από τη Συνέλευση Τμήματος μετά την τρίτη (3η) εβδομάδα μαθημάτων του ακαδημαϊκού εξαμήνου, η ένταξη στο πανεπιστημιακό ΠΠΣ γίνεται στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Το ΠΠΣ διαρθρώνεται χρονικά σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (4 έτη). Στο 6ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων μαθημάτων (άτυπων ενοτήτων): (α) Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ) και (β) Διοίκηση Οργανισμών (ΔΟ). Οι κατευθύνσεις - ενότητες μαθημάτων έχουν ως σκοπό την εμβάθυνση των φοιτητών σε γνωστικό αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους και την καλύτερη οργάνωση του ΠΠΣ. Είναι άτυπες και δεν αναγράφονται στο χορηγούμενο τίτλο σπουδών.

2. Τα μαθήματα του ΠΠΣ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (i) Υποχρεωτικά∙ (ii) Ελεύθερης Επιλογής∙ (iii) Προαιρετικά. Τα τριάντα οκτώ (38) μαθήματα, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, είναι μαθήματα των δύο πρώτων κατηγοριών (Υποχρεωτικά∙ Ελεύθερης Επιλογής). Τα υποχρεωτικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (i) Κορμού∙ (ii) Κατεύθυνσης. Τα μαθήματα Κορμού είναι είκοσι τέσσερα (24) και διδάσκονται στο 1ο έως και το 5ο εξάμηνο. Είναι μαθήματα βασικά της ευρύτερης επιστημονικής περιοχής της διοίκησης και καλύπτουν τους τομείς τόσο της Διοίκησης Επιχειρήσεων όσο και της Διοίκησης Οργανισμών. Τα μαθήματα Κατεύθυνσης διδάσκονται στο 6ο έως και το 8ο εξάμηνο. Με την επιλογή οκτώ (8) μαθημάτων Κατεύθυνσης, οι φοιτητές μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών, αποκτώντας ειδικές γνώσεις διοίκησης στο συγκεκριμένο χώρο που επιλέγουν να εμβαθύνουν. Τα Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα είναι είκοσι επτά (27), καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών και για τις δύο κατευθύνσεις του ΠΠΣ και διδάσκονται στο 5ο έως και το 8ο εξάμηνο. Από αυτά, ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει τα έξι (6). Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνονται τα τριάντα οκτώ (38) μαθήματα, που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Η ποσοστιαία αναλογία των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής προς τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 25%. Στα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής περιλαμβάνεται και η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Η επιλογή εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από έναν φοιτητή μπορεί να γίνει στο 7ο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 12 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ή σε 2 Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής επιλέξει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, δεν οφείλει να παρακολουθήσει τα δύο μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ. Τα Προαιρετικά μαθήματα είναι μαθήματα που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή τις δεξιότητές τους, χωρίς να εντάσσονται στις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και χωρίς να υπολογίζεται η βαθμολογία τους στο βαθμό Πτυχίου. Θα καταγράφονται όμως στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

3. Σε τριάντα τρία (33) μαθήματα του ΠΠΣ αντιστοιχούν έξι (6) ECTS, οκτώ ECTS σε τρία (3) μαθήματα Κατεύθυνσης του 7ου εξαμήνου και εννέα (9) ETCS σε δύο (2) μαθήματα Κατεύθυνσης του 8ου εξαμήνου. Το σύνολο των ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι τριάντα (30).

4. Η εκπόνηση ατομικής ερευνητικής πτυχιακής εργασίας δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου, αλλά λόγω της σημασίας που αποδίδει το Τμήμα στην προπτυχιακή έρευνα ως προπομπό για μεταπτυχιακή έρευνα, πριμοδοτεί την πτυχιακή εργασία θέτοντάς την ισοδύναμη με 2 μαθήματα επιλογής, δηλαδή με 12 μονάδες ECTS. Στην περίπτωση, δηλαδή, που ο φοιτητής εκπόνησε πτυχιακή εργασία, δεν θα δηλώσει τα 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής του 7ου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Οι προϋποθέσεις για την ανάθεση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας είναι: (α) φοίτηση στο έβδομο τυπικό εξάμηνο, τουλάχιστον∙ (β) επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 25 μαθήματα του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης, οι προδιαγραφές εκπόνησης, ο τρόπος αξιολόγησης και λοιπά θέματα, περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος.

5. Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου, αλλά λόγω της μεγάλης σημασίας της για τη διασύνδεση με την παραγωγή, αποτελεί στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της επαφής και συνεργασίας του Τμήματος με επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι φοιτητές του Τμήματος παρακινούνται και διευκολύνονται να ασκηθούν στο επάγγελμα σε εγχώριες επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να έρθει ο φοιτητής σε επαφή με εργασιακό περιβάλλον συναφούς του αντικειμένου σπουδών, για να αξιοποιηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο των σπουδών, να καλλιεργήσει σχετικές δεξιότητες και ικανότητες και να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία. Μετά τη φοίτηση στα πρώτα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, ο φοιτητής μπορεί να αξιοποιεί ακόμα και το χρόνο των θερινών διακοπών και με την καθοδήγηση από το Τμήμα και υπό ακαδημαϊκή εποπτεία να ασκείται στο επάγγελμα σε συνεργαζόμενους φορείς, που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ. Ο συνολικός χρόνος της άσκησης στο επάγγελμα αναγράφεται στο χορηγούμενο Παράρτημα Διπλώματος, διαρκεί δε τρεις (3) ή έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και αναφέρεται με την ένδειξη ‘Επιτυχώς’ ή ‘Ανεπιτυχώς’. Η πρακτική άσκηση με ωράριο πλήρους απασχόλησης τριών (3) ημερολογιακών μηνών αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ECTS, ενώ η πρακτική άσκηση έξι (6) ημερολογιακών μηνών αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS. Υπάρχουν συνεργαζόμενοι φορείς που αποζημιώνουν τους ασκούμενους φοιτητές. Παράλληλα, το Τμήμα συμμετέχει σε ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. ΕΣΠΑ), που στοχεύουν στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και εξασφαλίζουν αποζημίωση στους ασκούμενους φοιτητές. Τέλος, το Τμήμα συμμετέχει σε ειδικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διευκολύνει την κινητικότητα φοιτητών ΑΕΙ για πρακτική άσκηση σε φορείς χωρών της Ένωσης, χρηματοδοτώντας δαπάνες μετάβασης και διαμονής των ασκούμενων φοιτητών στην αλλοδαπή (Erasmus+). Για την ένταξη σε πρακτική άσκηση που αποζημιώνεται, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια από φοιτητές και φορείς πρακτικής άσκησης. Πέραν των προϋποθέσεων ή και κριτηρίων που τίθενται κάθε φορά από τα συγκεκριμένα προγράμματα, το Τμήμα θέτει δύο προϋποθέσεις για ένταξη του φοιτητή σε πρακτική άσκηση με αποζημίωση: (α) φοίτηση τουλάχιστον στο ΣΤ τυπικό εξάμηνο σπουδών∙ (β) επιτυχή εξέταση σε τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Επιπλέον, θέτει κριτήρια επιλογής όταν ο αριθμός των υποψήφιων φοιτητών για ένταξη σε πρακτική άσκηση με αποζημίωση είναι μεγαλύτερος του αριθμού θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται από πρόγραμμα. Φοιτητές που είναι ΑμεΑ προκρίνονται χωρίς κριτήρια επιλογής. Τη μέριμνα της πρακτικής άσκησης με αποζημίωση την έχει ανάλογα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου, όπου αναλαμβάνεται και η σχετική διαχείριση. Οι προβλεπόμενες κατευθυντήριες αρχές για την πραγματοποίηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης, καθώς και των κριτηρίων επιλογής για ένταξη των φοιτητών σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, παρέχονται στο σχετικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

4. Σε ορισμένα μαθήματα (τρία συνολικά) προβλέπεται εργαστηριακή διδασκαλία μιας (1) ώρας εβδομαδιαίως και σε ορισμένα άλλα μαθήματα (6 συνολικά) προβλέπεται φροντιστηριακή διδασκαλία μιας (1) ώρας εβδομαδιαίως. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και γίνεται σε ολιγομελή τμήματα. Τα φροντιστήρια έχουν ως στόχο την εμβάθυνση των φοιτητών στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, με τη διδασκαλία ασκήσεων πράξης και μελετών περίπτωσης.

5. Σε τρεις (3) περιπτώσεις, για την εγγραφή στο μάθημα προβλέπεται η ολοκλήρωση προαπαιτούμενων μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις αυτές είναι για τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ (προαπαιτούμενο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)∙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (προαπαιτούμενο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (προαπαιτούμενα: ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ).

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα ΔΕΟ διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το ΠΠΣ που καταρτίζει και εκσυγχρονίζει η Συνέλευση Τμήματος και αποτυπώνεται στον ετήσιο Οδηγό Σπουδών. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό. Κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Το χειμερινό εξάμηνο εκκινεί την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά την περάτωση των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 31η Αυγούστου του ιδίου ημερολογιακού έτους.

2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων για κάθε εξάμηνο, καθώς και των εξεταστικών περιόδων, καθορίζονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και αποτυπώνονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μαθήματα και εξετάσεις διακόπτονται (α) κατά το χειμερινό εξάμηνο: την 28η Οκτωβρίου, την 17η Νοεμβρίου, κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου και την 30ή Ιανουαρίου∙ (β) κατά το εαρινό εξάμηνο: την Καθαρά Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, κατά τις διακοπές του Πάσχα που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά, την Πρωτομαγιά και του Αγίου Πνεύματος∙ (γ) την ημέρα των Πρυτανικών εκλογών∙ (δ) την ημέρα των φοιτητικών εκλογών∙ (ε) την 2α Φεβρουαρίου, ημέρα που η πόλη της Καλαμάτας τιμά την πολιούχο Παναγία Υπαπαντή.

3. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, οι φοιτητές υποβάλλουν δήλωση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος (e-secretary) της Γραμματείας, που περιέχει τα μαθήματα του ΠΠΣ, τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η δήλωση μαθημάτων για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές γίνεται αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος και αφορά όλα τα μαθήματα του πρώτου (1ου) εξαμήνου του ΠΠΣ. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που θα δηλώσει ένας φοιτητής στην αρχή ενός εξαμήνου, μετά το πρώτο (1ο) τυπικό εξάμηνο σπουδών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) και για επί πτυχίω φοιτητή (πέραν του τετάρτου έτους σπουδών) τα δέκα (10). Όταν ένα μάθημα έχει άλλα προαπαιτούμενα, προκειμένου για τη δήλωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει επιτύχει σε όλα τα προαπαιτούμενα. Εάν ένα μάθημα πάψει να προσφέρεται, αναπληρώνεται στο ΠΠΣ με τη μέθοδο της αντιστοίχισης από άλλο, ισοδύναμο σε αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS), με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Για την καλύτερη καθοδήγησή τους στις επιλογές των μαθημάτων, οι φοιτητές οφείλουν να συμβουλεύονται πριν την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων το Σύμβουλο Καθηγητή τους. Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος μπορεί να δοθεί ολιγοήμερη παράταση στην περίοδο δηλώσεων μαθημάτων, αλλά μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης φοιτητών στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας, για λόγους που οι ίδιοι δεν ευθύνονται, όπως σε περίπτωση δυσλειτουργίας του. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση μόνο των μαθημάτων που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους.

4. Στην αρχή του έκτου (6ου) εξαμήνου, ταυτόχρονα με τις δηλώσεις μαθημάτων, ο φοιτητής δηλώνει και την Κατεύθυνση που θα παρακολουθήσει.

5. Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΠΣ γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, με ευθύνη του Προέδρου, έτσι ώστε η ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι κατά το δυνατόν συνεχής. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων συντάσσεται πριν από την έναρξη μαθημάτων του Χειμερινού ή Εαρινού εξαμήνου και ανακοινώνεται στους φοιτητές από τη Γραμματεία στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΠΣ, τους διδάσκοντες, καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα αποκλείονται οι συμπτώσεις ωρών διδασκαλίας μόνο για τα μαθήματα του ιδίου εξαμήνου.

6. Η διάρκεια διδασκαλίας για το κάθε μάθημα είναι τρεις (3) ώρες ανά εβδομάδα, σε δεκατρείς (13) εβδομάδες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, ήτοι τριάντα εννέα (39) ώρες διδασκαλίας συνολικά, κατ’ ελάχιστον. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, σε ένα μάθημα πραγματοποιήθηκε μικρότερος αριθμός ωρών διδασκαλίας (των αναπληρώσεων περιλαμβανομένων) από τριάντα εννέα (39), όπως διαπιστώνεται από τη Συνέλευση Τμήματος, μετά από γραπτή ενημέρωση του Διδάσκοντος ή εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν θα εξεταστεί. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Ως Διδακτικό Σύγγραμμα νοείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και εγκεκριμένες από τη Συνέλευση Τμήματος έντυπες ή σε ηλεκτρονική μορφή ακαδημαϊκές σημειώσεις. Το διδακτικό σύγγραμμα ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος και καλύπτει ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών. Κάθε προπτυχιακός φοιτητής προμηθεύεται δωρεάν ένα (1) Διδακτικό Σύγγραμμα ανά Υποχρεωτικό και Ελεύθερης Επιλογής μάθημα, ήτοι τριάντα οκτώ (38) συνολικά Διδακτικά Συγγράμματα. Όσοι υπερβούν τα 6 έτη σπουδών δεν θα δικαιούνται πλέον δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Το όριο αυτό ισχύει και για του φοιτητές του τέως Τμήματος ΔΕΟ, που εντάχθηκαν στο πανεπιστημιακό ΠΠΣ, για λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα οι απόφοιτοι ΑΕΙ, που εισήχθησαν στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις.

2. Μετά την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και εντός καθορισμένης προθεσμίας, ακολουθεί ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων για τα δηλωμένα μαθήματα, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» (https://eudoxus.gr/) του ΥΠΘ, με χρήση του λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3. Δεν παρέχεται δωρεάν διδακτικό σύγγραμμα για μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, το οποίο δήλωσε ο φοιτητής σε αντικατάσταση άλλου μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής και στο οποίο ο φοιτητής είχε αποτύχει στις εξετάσεις, δεδομένου ότι έχει ήδη προμηθευτεί δωρεάν σύγγραμμα, εκτός και πρόκειται για ηλεκτρονικό βιβλίο ελεύθερης πρόσβασης. Σε περίπτωση μαθήματος που έπαψε να προσφέρεται, φοιτητής που έχει ήδη λάβει σύγγραμμα για το αποσυρθέν μάθημα, πρέπει να το επιστρέψει στο «ΕΥΔΟΞΟΣ» για να λάβει δωρεάν διδακτικό σύγγραμμα για το μάθημα που το αναπλήρωσε. Δεν παρέχεται δωρεάν διδακτικό σύγγραμμα για Προαιρετικό μάθημα, εκτός και πρόκειται για ηλεκτρονικό βιβλίο ελεύθερης πρόσβασης.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο κάθε διδάσκων του Τμήματος έχει δημιουργήσει ηλεκτρονικό μάθημα στην πλατφόρμα eClass, συμπληρωματικά της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας και μέσω του οποίου υποστηρίζεται η μαθησιακή διαδικασία με ετερόχρονη επικοινωνία με τους φοιτητές. Το ηλεκτρονικό μάθημα έχει αρθρωτή δομή, η οποία οργανώνεται και διαχειρίζεται από το διδάσκοντα, δημιουργώντας ένα πλήρως δυναμικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, πέραν του αναλυτικού διαγράμματος μελέτης με τη διάρθρωση της ύλης, τη βιβλιογραφία και κάθε άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση προς διευκόλυνση της μελέτης, καθώς και της σχετικής συμβουλευτικής για τη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία οι διδάσκοντες του Τμήματος παρέχουν στους φοιτητές στο πλαίσιο της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας, με το ηλεκτρονικό μάθημα παρέχεται πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, υποδειγματικές ασκήσεις και ασκήσεις αυταξιολόγησης, μελέτες περίπτωσης κ.α.).

2. Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού, ανεξαρτήτως κατηγορίας, δέχεται σε τακτικές ώρες τους φοιτητές, για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

3. Η καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών πραγματοποιείται και με την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.).

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, για τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί στα αντίστοιχα εξάμηνα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου). Η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης του μαθήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση του μαθήματος και τυχόν προβιβάσιμος βαθμός από εκ παραδρομής συμμετοχή του στην εξέταση, δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως φυσικών καταστροφών ή εκτάκτων δυσμενών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, λόγω των οποίων αποδεδειγμένα η προσέλευση των φοιτητών στην πρώτη εξεταστική περίοδο μιας ακαδημαϊκής περιόδου ήταν δύσκολη, η Συνέλευση Τμήματος ή/η Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης με έγκαιρη απόφασή της, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές που επηρεάστηκαν, να εξεταστούν κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο της επομένης ακαδημαϊκής περιόδου σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.4452/2017 και υπόκειται σε ενδεχόμενες αλλαγές της ισχύος της. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, κατόπιν προσκλήσεως αναρτημένης στην ιστοσελίδα του Τμήματος, πρέπει να υποβάλλουν πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου συμπληρωματική δήλωση μαθημάτων εξαμήνου, μέσω του πληροφοριακού συστήματος (e-secretary) της Γραμματείας, όπου γίνεται και έλεγχος του δικαιώματος συμμετοχής στην εξέταση.

3. Το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθημάτων, όπου αναφέρονται η ώρα και η αίθουσα εξέτασης, συντάσσεται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη των εξεταστικών περιόδων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η διενέργεια των εξετάσεων διαρκεί τρεις (3) εβδομάδες, εκτός αν υπάρξει διαφορετική απόφαση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της εξέτασης δεν ξεπερνά τις δύο (2) ώρες και με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος ορίζονται επιτηρητές σε επαρκή αριθμό για κάθε εξέταση. Στο πρόγραμμα εξετάσεων αποκλείονται οι επικαλύψεις για τα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου του ΠΠΣ. Σε περίπτωση επικάλυψης με μαθήματα διαφορετικών εξαμήνων, οι διδάσκοντες κατά την κρίση τους και μόνο αφού έχουν ενημερωθεί πριν την ημερομηνία της εξέτασης από τους ενδιαφερόμενους, θα δώσουν ή όχι έγκαιρα την έγκρισή τους, για εξέταση δύο μαθημάτων ταυτόχρονα.

4. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την εξέταση και την αξιολόγηση φοιτητών, οι οποίοι προσκομίζουν πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου στη Γραμματεία του Τμήματος ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Οι διδάσκοντες ενημερώνονται εγκαίρως και προσαρμόζουν τον τρόπο εξέτασης, ανάλογα με τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που συμμετέχει στην εξέταση, ως εξής: (α) Αύξηση της διάρκειας της εξέτασης, ώστε να αντισταθμιστεί η χαμηλή ταχύτητα γραφής (β) Εξέταση με τη μέθοδο πολλαπλής επιλογής.

5. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας και για πιστοποίηση της συμμετοχής στην εξέταση καταγράφεται η συμμετοχή σε ονομαστική κατάσταση, με υπογραφή του εξεταζόμενου. Αποφυγή από την καταγραφή, καθώς και εξαγωγή από την αίθουσα υλικού εξέτασης, θεωρείται απόπειρα φαλκίδευσης του αποτελέσματος της εξέτασης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Η επίδοση στα μαθήματα αξιολογείται με βαθμούς, που δίνονται κατά τη διαδικασία ελέγχου των γνώσεων. Κάθε μάθημα, συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας, βαθμολογείται σε ακέραιες ή και μισές μονάδες. Η βαθμολογική κλίμακα στη συνολική επίδοση του φοιτητή ορίζεται από το μηδέν (0) έως το δέκα (10). Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του. Ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε ενδιάμεσες δοκιμασίες, εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Ο τρόπος αξιολόγησης περιγράφεται γενικά στο περίγραμμα του μαθήματος, που περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών, εξειδικεύεται δε με ανάρτηση στην πλατφόρμα eClass, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα ετερόχρονης επικοινωνίας των φοιτητών με το διδάσκοντα του μαθήματος.

2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στους φοιτητές με ανάρτησή τους από το διδάσκοντα στο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (e-secretary) της Γραμματείας. Μάθημα Υποχρεωτικό, στο οποίο ο φοιτητής δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό, υποχρεούται να το επαναλάβει και εφόσον είναι Ελεύθερης Επιλογής ή Προαιρετικό μπορεί και να το αντικαταστήσει, αλλά δεν θα δικαιούται της παροχής δωρεάν διδακτικού συγγράμματος.

3. Σε περίπτωση αντιγραφής, λογοκλοπής ή άλλου τρόπου φαλκίδευσης του αποτελέσματος των εξετάσεων, δεν ανακοινώνεται βαθμολογία και, ανεξαρτήτως πιθανής επιβολής πειθαρχικών ποινών, ο φοιτητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση με τρόπο και σε χρόνο, που θα καθορισθεί με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

4. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, μπορεί ύστερα από αίτησή του να εξεταστεί στο μάθημα αυτό από τριμελή επιτροπή Καθηγητών της Σχολής Διοίκησης, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Η αίτηση εξέτασης από επιτροπή υποβάλλεται από τον φοιτητή ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε περίπτωση αποτυχίας και στη συγκεκριμένη εξέταση, ο φοιτητής παραπέμπεται πάλι στον αρχικό τρόπο εξέτασης.

5. Εάν ο φοιτητής θέλει να βελτιώσει τη βαθμολογία που έχει λάβει σε κάποιο μάθημα, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος ταυτόχρονα με τις δηλώσεις μαθημάτων αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας, αποποιούμενος την προηγούμενη βαθμολογία, αρκεί να μην ξεπερνά τον προβλεπόμενο αριθμό των οκτώ (8) και εάν είναι επί πτυχίω των δέκα (10) μαθημάτων στο εν λόγω ακαδημαϊκό εξάμηνο. Κάθε άλλη πρακτική (π.χ. πλαφόν) είναι αφενός αδιαφανής, αφετέρου παραβιάζει ουσιαστικά την προϋπόθεση του ανώτατου ορίου μαθημάτων ανά εξάμηνο και δεν επιτρέπεται.

6. Εάν για οποιονδήποτε λόγο προκύψουν ενστάσεις φοιτητών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με το ως άνω πλαίσιο, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που γνωμοδοτεί με βάση τις κείμενες διατάξεις και το ιστορικό της κάθε υπόθεσης προς τη Συνέλευση του Τμήματος και σε ειδικές δε περιπτώσεις προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το Τμήμα συμμετέχει στο σύστημα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των διδασκόντων από τους φοιτητές, που διαχειρίζεται η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τη 10η εβδομάδα κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές καλούνται, με ανακοινώσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να συμπληρώσουν ανωνύμως ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων και διδακτικού έργου, μέσω του πληροφοριακού συστήματος (e-secretary) της Γραμματείας. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν: Γενική αξιολόγηση του μαθήματος∙ αξιολόγηση των παραδόσεων και του διδάσκοντα∙ αξιολόγηση της ύλης∙ αξιολόγηση των διδακτικών βοηθημάτων∙ αξιολόγηση των εργασιών∙ ελεύθερο κείμενο για σχόλια προς τον διδάσκοντα.

2. Ο διδάσκων ενημερώνεται ανά εξάμηνο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα στατιστικά στοιχεία, που προκύπτουν από την αξιολόγηση των μαθημάτων του. Απώτερος σκοπός είναι η διόρθωση των αδυναμιών, που ενδεχομένως καταδεικνύει η αξιολόγηση των φοιτητών, για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διδασκαλία του μαθήματος το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Το Πτυχίο είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

2. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης σπουδών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης βαθμολογικού αποτελέσματος του τελευταίου, κατά περίπτωση, εξεταζόμενου μαθήματος ή/και της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης στη Γραμματεία του Τμήματος της Βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.

3. Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα, όπου οι σταθμίσεις υπολογίζονται με βάση τα ECTS του κάθε μαθήματος, ως εξής:

όπου και είναι οι μονάδες ECTS και η βαθμολογία του κάθε μαθήματος και Ν είναι το πλήθος των μαθημάτων. Εφόσον ένας φοιτητής έχει επιτύχει σε μαθήματα συνολικού βάρους μεγαλύτερου των διακοσίων σαράντα (240) μονάδων ECTS, μπορεί να επιλέξει, με γραπτή δήλωσή του στη Γραμματεία, ποια από αυτά θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου. Τα επιπλέον μαθήματα, στα οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής, αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία του. Ο βαθμός αναγράφεται σε δεκαδική μορφή, η οποία μπορεί να έχει έως δύο δεκαδικά ψηφία και μπορεί να κυμαίνεται από το πέντε (5) έως το δέκα (10). Η βαθμολογία από 5,00 έως 6,49 αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό «Καλώς», από 6,50 έως 8,49 στο «Λίαν Καλώς» και από 8,50 έως 10,0 στο «Άριστα».

4. Για την απονομή του πτυχίου, στο πλαίσιο διεξαγωγής ειδικής τελετής ορκωμοσίας, κατά την οποία πραγματοποιείται η απονομής πτυχίων και η καθομολόγηση των νέων πτυχιούχων ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών, απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης στη Γραμματεία για τον έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων και την αυτοπρόσωπη συμμετοχή στην τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος. Όσοι φοιτητές το επιθυμούν, συμμετέχουν στην τελετή ενδεδυμένοι με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η τήβεννος παραλαμβάνεται από κάθε φοιτητή την ημέρα της τελετής. Το κείμενο της καθομολόγησης, που έχει καθοριστεί στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, απαγγέλλεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου του Τμήματος (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου και της διάρκειας των σπουδών). Οι υπόλοιποι πτυχιούχοι επαναλαμβάνουν το κείμενο κατόπιν του πρωτεύσαντα ή της πρωτεύσασας. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του πτυχίου. Στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης διαμονής στο εξωτερικό, ο απόφοιτος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος να ορκισθεί ενώπιον των ελληνικών προξενικών και πρεσβευτικών αρχών της χώρας, στην οποία διαμένει.

5. Στο πτυχίο επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

6. Πριν από την καθομολόγηση μπορεί να δοθεί στον απόφοιτο σχετική βεβαίωση για την επιτυχή περάτωση των σπουδών του.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Διδασκαλία μαθήματος του Προγράμματος Σπουδών ανατίθεται σε: (i) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτή Καθηγητή, Μόνιμο ή επί θητεία Επίκουρο Καθηγητή και Μόνιμο ή επί θητεία Λέκτορα (Δ.Ε.Π.)∙ (ii) Μέλος κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)∙ (iii) Μέλος κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)∙ (iv) Μέλος κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας∙ και για την κάλυψη πρόσθετων διδακτικών αναγκών σε: (i) Διδάσκοντα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρ. 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει∙ (ii) Ακαδημαϊκό υπότροφο (κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιο διδάκτορα, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας), βάσει των διατάξεων των άρθρων 58 του ν. 4386/2016 και 16 του ν. 4559/2018∙ (iii) Επισκέπτη Καθηγητή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή άλλου Α.Ε.Ι.∙ (iv) Μεταδιδάκτορα Ερευνητή και Υποψήφιο Διδάκτορα (για παροχή επικουρικού της κυρίας διδασκαλίας έργου). Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος για την κάλυψη πρόσθετων διδακτικών αναγκών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, ενώ τα ειδικότερα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις/όροι απασχόλησης, καθορίζονται στις συνομολογηθείσες συμβάσεις πρόσληψης.

2. Η Συνέλευση Τμήματος αποφασίζει για τη δημιουργία τμημάτων/τάξεων, ανάλογα με τη μορφή διδασκαλίας των μαθημάτων (διαλέξεις, παραδόσεις, σεμινάρια, φροντιστήρια, διδακτικές ασκήσεις κλπ.). Ομοίως, καθορίζει, ενόψει ειδικών συνθηκών, κάθε άλλη λεπτομέρεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με σεβασμό στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία.

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος ΔΕΟ (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., έκτακτο διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικό προσωπικό) δεσμεύονται από τους ακόλουθους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας: (i) Να παράσχουν διδακτικό - εκπαιδευτικό, ερευνητικό - επιστημονικό και διοικητικό έργο, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να μεριμνούν, κατά τρόπο ώστε να διατηρείται υψηλό το επίπεδο της έρευνας και της διδασκαλίας∙ (ii) Να σέβονται την ακαδημαϊκή ελευθερία, να προαγάγουν τον επιστημονικό διάλογο και να διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας∙ (iii) Να μην παρακωλύουν αμέσως ή εμμέσως άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από την άσκηση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων τους∙ (iv) Να μην προβαίνουν σε εκμετάλλευση του επιστημονικού τίτλου, αξιώματος ή θέσης, που φέρουν ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

2. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από φοιτητές, επιβάλλονται, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος, αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας κ.λπ.). Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως: (i) Χρήση μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων∙ (ii) Εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος∙ (iii) Εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του. Η Συνέλευση Τμήματος έχει την αρμοδιότητα να διαπιστώνει τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από φοιτητές και να επιβάλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος είναι: (i) Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών∙ (ii) Κατατακτηρίων Εξετάσεων∙ (iii) Πρακτικής Άσκησης∙ (iv) Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης∙ (v) Μητρώου Εκλεκτόρων του Τμήματος∙ (vi) Επιμέλειας Ιστοσελίδας Τμήματος και Λοιπών Ψηφιακών Διαύλων Επικοινωνίας∙ (vii) Κωδικοποίησης Κανονισμών και ΠΠΣ.

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Οι διεθνείς συνεργασίες του Τμήματος εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

2. Ο τίτλος του Τμήματος στις διεθνείς του σχέσεις αποδίδεται ως «Department of Business and Organization Administration».

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Η εποπτεία υλοποίησης του παρόντος Κανονισμού είναι αρμοδιότητα του Πρόεδρου του Τμήματος και η τήρησή του αφορά όλα τα μέλη του Τμήματος.

2. Τροποποιήσεις των προβλέψεων του παρόντος Κανονισμού μπορούν να γίνουν με Απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, μετά από γραπτή εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος, κωδικοποιούνται δε από την Επιτροπή Κωδικοποίησης Κανονισμών του Τμήματος.