Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

 

 

 

Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας

Ο Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Δ.Ε.Ο. την 19/11/2021 (αριθμός συνεδρίασης 26, Θέμα 5ο).

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Η εκπόνηση ατομικής ερευνητικής πτυχιακής εργασίας δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου, αλλά λόγω της σημασίας που αποδίδει το Τμήμα στην προπτυχιακή έρευνα ως προπομπό για μεταπτυχιακή έρευνα, πριμοδοτεί την πτυχιακή εργασία θέτοντάς την ισοδύναμη με 2 μαθήματα επιλογής, δηλαδή με 12 μονάδες ECTS. Στην περίπτωση, δηλαδή, που ο φοιτητής εκπόνησε πτυχιακή εργασία, δεν θα δηλώσει τα δύο (2) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής του 7ου εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ).

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι προϋποθέσεις για την ανάθεση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, είναι: (α) φοίτηση στο έβδομο τυπικό εξάμηνο, τουλάχιστον∙ (β) επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 25 μαθήματα του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΠΠΣ.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Πριν από την περίοδο Δηλώσεων Μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές τα εγκεκριμένα θέματα για ατομικές ερευνητικές πτυχιακές εργασίες από την επικαιροποιημένη Τράπεζα Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος, που ενημερώνεται και αναρτάται από τα μέλη ΔΕΠ, καθώς και από μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφόσον τους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο, στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eClass (μάθημα στο 7ο εξάμηνο: ‘ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’).

2. Με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος πραγματοποιείται έλεγχος για την επικαιροποίηση της τράπεζας θεμάτων, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη της περιόδου Δηλώσεων Μαθημάτων, κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Αν αποδεδειγμένα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάθεση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, η ανάληψη της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας γνωστοποιείται αποκλειστικά κατά την περίοδο Δηλώσεων Μαθημάτων με σχετικό έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) στο Τμήμα, με ευθύνη του Εισηγητή του θέματος και Επιβλέποντος την εκπόνηση.

2. Με ευθύνη του Γραμματέα του Τμήματος πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος των προϋποθέσεων του Άρθρου 2, για την ανάθεση.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Επί ποινή ακυρότητας της εκπόνησης, η διάρκεια της εκπόνησης δεν δύναται να είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια των δύο συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στην περίπτωση δε που η εκπόνηση διαρκέσει δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα, η πτυχιακή εργασία λογίζεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης του Επιβλέποντος κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος η Συνέλευση Τμήματος ορίζει νέο Επιβλέποντα από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για τη συνέχιση της εκπόνησης, το αργότερο εντός μηνός από την αποχώρηση.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Πριν την έναρξη της πρώτης εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού εξαμήνου και μετά από έγκριση του Επιβλέποντος, που αποδεικνύεται με την υπογραφή του σε ειδική σελίδα μετά το εξώφυλλο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), υποβάλλεται προς βαθμολόγηση από το φοιτητή η Έκθεση της ερευνητικής πτυχιακής εργασίας στην πλατφόρμα eClass (‘ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’ – μέσω της επιλογής ‘Εργασίες’), με μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τύπου PDF και με συν-ευθύνη του Επιβλέποντος ενημερώνεται σχετικά ο Γραμματέας του Τμήματος.

2. Με ευθύνη του Γραμματέα του Τμήματος πραγματοποιείται ο έλεγχος για τυχόν υπέρβαση της διάρκειας εκπόνησης του Άρθρου 5, καθώς και η εισήγηση στη Συνέλευση Τμήματος για τον ορισμό βαθμολογητών από τα μέλη ΔΕΠ, με τη διαδικασία της κλήρωσης.

ΑΡΘΡΟ 7: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Για τη βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας που εκπονήθηκε, ακολουθείται ο κανόνας βαθμολόγησης των μαθημάτων του ΠΠΣ. Βαθμολογείται σε ακέραιες ή και μισές μονάδες, η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από το μηδέν (0) έως το δέκα (10) και προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του.

2. Η βαθμολόγηση γίνεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της πρώτης εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού εξαμήνου από δύο βαθμολογητές, αποκλειομένου του Επιβλέποντος, που έχουν οριστεί με κλήρωση από τα μέλη ΔΕΠ, σε πρόσφατη συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος με ειδικό έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) και καταχωρίζεται ο βαθμός που προκύπτει ως μέσος όρος των δύο βαθμολογιών. Αν οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών διαφέρουν περισσότερο των 3 μονάδων, ο Γραμματέας του Τμήματος δεν καταχωρίζει το βαθμό, ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο του Τμήματος, ο οποίος ακολούθως ορίζει με Απόφασή του τρίτο βαθμολογητή από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, η βαθμολογία του οποίου καταχωρίζεται ως ο τελικός βαθμός.

3. Αν ο τελικός βαθμός είναι απορριπτικός, ο φοιτητής δύναται να αναλάβει σε επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με διαφορετικό θέμα και επιβλέποντα ή να παρακολουθήσει δύο μαθήματα επιλογής, από τα προσφερόμενα στο 7ο εξάμηνο του ΠΠΣ.

4. Τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη βαρύτητα στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πτυχιακής εργασίας, είναι: (Α) ανάδειξη πρωτότυπων ερευνητικών ερωτημάτων, 20%∙ (Β) πρωτοτυπία και επάρκεια της μεθοδολογικής προσέγγισης, 25%∙ (Γ) επίδειξη κριτικής ικανότητας, 20%∙ (Δ) επαρκής βιβλιογραφική ανασκόπηση, 20%∙ (Ε) σαφήνεια στη διατύπωση, 10%∙ (ΣΤ) τήρηση των προδιαγραφών συγγραφής της Έκθεσης, 5%.

5. Η λογοκλοπή δεν είναι αποδεκτή στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι και συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αποτελεί ατομική ευθύνη του φοιτητή η πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο Κώδικας αναφέρει ότι τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις ιδέες, τις απόψεις και τις λέξεις τρίτων χωρίς σαφή και ρητή αναγνώριση της πηγής τους (παράθεση αναφοράς ή παραπομπής). Κάθε έλλειψη αναγνώρισης, ακόμα και ακούσια, θεωρείται λογοκλοπή και παραβιάζει τους κανόνες δεοντολογίας. Για την αποφυγή λανθασμένης χρήσης πηγών και την αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής, χρησιμοποιείται από τους φοιτητές το λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής ‘Turnitin’, μέσω του eClass (Εργασίες). Για να εγκρίνει ο Επιβλέπων την υποβολή της Έκθεσης της πτυχιακής εργασίας προς βαθμολόγηση, πρέπει να έχει ελέγξει από την ‘Αναφορά Κειμενικής Ταύτισης’ του λογισμικού Turnitin, ότι αυτή είναι μικρότερη του 20% του ‘καθαρού κειμένου’, με την επιφύλαξη της αναγνώρισης των πηγών του ταυτιζόμενου κειμένου, παράλειψη της οποίας συνιστά σε κάθε περίπτωση λογοκλοπή. Ως ‘καθαρό κείμενο’ νοείται το κείμενο από το οποίο έχουν αφαιρεθεί από την Έκθεση της πτυχιακής εργασίας τα περιεχόμενα, το εξώφυλλο, η περίληψη, η βιβλιογραφία, τα παραθέματα και τα παραρτήματα. Η Αναφορά Κειμενικής Ταύτισης συνοδεύει την Έκθεση της πτυχιακής εργασίας προς βαθμολόγηση και ελέγχεται επίσης από τους βαθμολογητές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων εκτεταμένη κειμενική ταύτιση ή λογοκλοπή σε πτυχιακή εργασία πτυχιούχου, θα κινηθεί διαδικασία ανάκλησης της χορήγησης του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 8: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να έχει σκοπό διερευνητικό, περιγραφικό ή ερμηνευτικό. Τα δεδομένα μπορεί να είναι ποσοτικά ή ποιοτικά.

2. Πρέπει να διακρίνονται ευκρινώς τα εξής τμήματα: (Α) Εισαγωγή - Οριοθέτηση του προβλήματος, όπου θα παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι, οι υποθέσεις εργασίας, καθώς και εισαγωγικές αναφορές στις θεωρητικές και μεθοδολογικές επιλογές της έρευνας∙ (Β) Θεωρητικό πλαίσιο - Μεθοδολογία, όπου θα παρουσιάζονται σε επαρκή έκταση το θεωρητικό πλαίσιο, οι αρχικές υποθέσεις εργασίας, καθώς και η δικαιολόγηση της ερευνητικής μεθοδολογίας∙ (Γ) Ανάλυση, όπου θα εξετάζονται εμπειρικά οι αρχικές υποθέσεις. Η ανάλυση μπορεί να βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα ή δευτερογενή στοιχεία και η μεθοδολογία μπορεί να είναι ποσοτική ή ποιοτική ή μικτών μεθόδων∙ (Δ) Τελικά συμπεράσματα∙ (Ε) Αναφορές∙ (ΣΤ) Παράρτημα, με στατιστικούς πίνακες, ερωτηματολόγια, κείμενα συνεντεύξεων ή άλλες πηγές.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Διάρθρωσης: Σελίδα τίτλου∙ Σελίδα έγκρισης με υπογραφή Επιβλέποντος∙ Περίληψη (να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις)∙ Περιεχόμενα∙ Πίνακες∙ Γραφήματα∙ Κεφάλαια∙ Τελικά συμπεράσματα∙ Αναφορές∙ Παραρτήματα.

2. Κειμένου: Γραμματοσειρά Calibri, μεγέθους 11∙ Διάστιχο 1,5∙ Πλήρης στοίχιση κειμένου∙ Ικανά περιθώρια της σελίδας πάνω και κάτω, δεξιά και αριστερά∙ Αριθμοί σελίδας στο κάτω δεξιό μέρος της σελίδας∙ Πίνακες και γραφήματα με αρίθμηση ανά κεφάλαιο∙ Υποσημειώσεις με συνεχή αρίθμηση στο τέλος κάθε σελίδας∙ Αναφορές βάσει ενός από τα καθιερωμένα πρότυπα.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Η εποπτεία υλοποίησης του παρόντος Κανονισμού είναι αρμοδιότητα του Πρόεδρου του Τμήματος και η τήρησή του αφορά όλα τα μέλη του Τμήματος.

2. Τροποποιήσεις των προβλέψεων του παρόντος Κανονισμού μπορούν να γίνουν με Απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, μετά από γραπτή εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος, κωδικοποιούνται δε από την Επιτροπή Κωδικοποίησης Κανονισμών του Τμήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Συμπληρώνεται με τη συνεργασία του Επιβλέποντος και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος)

Ακαδημαϊκό Εξάμηνο Ανάθεσης:

 

(Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου)

Φοιτητής:

 

(Ονοματεπώνυμο)

Επιβλέπων:

 

 

(Όπως έχει διατυπωθεί στην Τράπεζα Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών)

Τίτλος:

 

 

 

(Προαιρετικό: Αποτελεί βάση ελέγχου από τον Επιβλέποντα κατά την εκπόνηση)

Ερευνητικά ερωτήματα:

 

 

 

 

 

 

(Προαιρετικό: Αποτελεί βάση ελέγχου από τον Επιβλέποντα κατά την εκπόνηση)

Μεθοδολογία:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή Επιβλέποντος

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των προβλέψεων του Κανονισμού Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος Δ.Ε.Ο.

Υπογραφή Φοιτητή

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

(Ειδική σελίδα μετά το εξώφυλλο της έκθεσης της πτυχιακής εργασίας)

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βεβαιώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της παρούσης πτυχιακής εργασίας υπό την εποπτεία μου και εγκρίνεται η υποβολή της Έκθεσης προς βαθμολόγηση.

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο, Βαθμίδα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Συμπληρώνεται από τον ορισμένο Βαθμολογητή και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος)

(Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου)

Φοιτητής:

 

(Ονοματεπώνυμο)

Βαθμολογητής:

 

Ανάλυση βαθμολογίας

Κριτήρια

Βαρύτητα

Αξιολόγηση

Υποσύνολο

 

Α

20%

 

 

 

Β

25%

 

 

 

Γ

20%

 

 

 

Δ

20%

 

 

 

Ε

10%

 

 

 

ΣΤ

5%

 

 

Ολογράφως

ΒΑΘΜΟΣ:

 

 

Α. Ανάδειξη πρωτότυπων ερευνητικών ερωτημάτων∙

Β. Πρωτοτυπία και επάρκεια της μεθοδολογικής προσέγγισης∙

Γ. Επίδειξη κριτικής ικανότητας∙

Δ. Επαρκής βιβλιογραφική ανασκόπηση∙

Ε. Σαφήνεια στη διατύπωση∙

ΣΤ. Τήρηση των προδιαγραφών συγγραφής της Έκθεσης.

Ημερομηνία:

Υπογραφή Βαθμολογητή