Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΠΣ

espa

 

 

Η Πρακτική Άσκηση διάρκειας ενός (1) ημερολογιακού μηνός (Ιούλιος) σε φορείς υποδοχής, οι οποίοι διαθέτουν θέσεις ΠΑ άσκησης φοιτητών ΑΕΙ σε διοικητικές ειδικότητες, αποτελεί θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό έργο, το οποίο αντιστοιχεί σε μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό) του Η’ εξαμήνου, βαθμολογείται και λαμβάνει έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου.

Η ΠΑ δηλώνεται ως μάθημα του εαρινού εξαμήνου, κατά την περίοδο των δηλώσεων. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της ΠΑ συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό αριθμό των ECTS του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η επιλογή του μαθήματος στο πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου από το φοιτητή δεν συνεπάγεται και αυτόματη επιλογή του σε θέση ΠΑ.

Ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (εδώ)

 

Σύντομες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση

Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων, οι οποίες αποκτήθηκαν από την επιτυχή παρακολούθηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος Δ.Ε.Ο. με πιθανούς χώρους εργασίας.

Ποια είναι η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης και κάθε πότε διεξάγεται;

Ο συνολικός χρόνος της ΠΑ είναι ένας (1) ημερολογιακός μήνας (Ιούλιος) πλήρους απασχόλησης πέντε ημερών εβδομαδιαίως. Η ΠΑ είναι μάθημα του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου και η επιτυχής ολοκλήρωση της ΠΑ λαμβάνει έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες θα προσμετρηθούν για τη λήψη πτυχίου.

Πρέπει να δηλωθεί ως μάθημα η πρακτική άσκηση και πότε;

Η ΠΑ δηλώνεται ως μάθημα του εαρινού εξαμήνου, κατά την περίοδο των σχετικών δηλώσεων. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της ΠΑ συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό αριθμό των ECTS του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, που δηλώνει ο φοιτητής. Η επιλογή του μαθήματος στο πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου από το φοιτητή δεν συνεπάγεται και αυτόματη επιλογή του σε θέση ΠΑ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δηλωθεί το μάθημα Πρακτική Άσκηση;

(α) Φοίτηση τουλάχιστον στο όγδοο (8ο) τυπικό εξάμηνο σπουδών∙

(β) Επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.

Βαθμολογείται η πρακτική άσκηση;

Η ΠΑ βαθμολογείται από τον Επόπτη Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης στην κλίμακα μηδέν (0) έως δέκα (10), βάσει προφορικής εξέτασης κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, με βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%), της Έκθεσης Πεπραγμένων Πρακτικής Άσκησης, με βαρύτητα σαράντα τοις εκατό (40%), καθώς και του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Φοιτητή, με βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%).

Σε ποιους φορείς μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση;

Συνεργαζόμενοι φορείς υποδοχής μπορεί να είναι: Ν.Π.Δ.Δ.∙ Ν.Π.Ι.Δ.∙ δημόσιες υπηρεσίες∙ Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού∙ ιδιωτικές εμπορικές εταιρίες.

Οι φορείς υποδοχής θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πιστοποιημένοι στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ και να διαθέτουν θέσεις ΠΑ διοικητικών ειδικοτήτων, σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών τους.

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας της θέσης ΠΑ πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: το αντικείμενο εργασιών του φορέα υποδοχής∙ το πρόγραμμα εκπαίδευσης / απασχόλησης που θα προσφέρει στον ασκούμενο∙ την επάρκεια μορφωτικού επιπέδου και συνάφειας αντικειμένου του Εργασιακού Επόπτη που προτείνεται από το φορέα την καταλληλότητα των χώρων εργασίας, στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ΠΑ

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου, έναντι του φορέα υποδοχής;

Περιγράφονται λεπτομερώς στο Άρθρο 13 του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Παρέχεται χρηματική αποζημίωση;

Η χρηματοδότηση θέσεων ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο 2022-23 προέρχεται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στο Τμήμα Δ.Ε.Ο. κατανεμήθηκαν δέκα (10) θέσεις και το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 280,00 ευρώ. Αν ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγαλύτερος των 10 θέσεων, θα ακολουθηθεί διαδικασία μοριοδότησης, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων των αιτούντων φοιτητών (βλ. Άρθρο 10 του Κανονισμού ΠΑ).

Παρέχεται και ασφάλιση;

Οι φοιτητές που διεξάγουν ΠΑ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του e-ΕΦΚΑ, μόνο για τον κλάδο του εργατικού ατυχήματος. Το ατομικό ασφαλιστικό καθεστώς δεν επηρεάζεται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ, ενώ δεν αποκτάται άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

Δικαιούμαι αδειών;

Δεν δικαιούσαι αδειών, συμπεριλαμβανομένων των αναρρωτικών, αλλά μπορείς να απουσιάσεις δικαιολογημένα για μια (1) ημέρα, κατά τη συνολική διάρκεια του ενός (1) μηνός της ΠΑ, για σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια, αδυναμία πρόσβασης στο φορέα λόγω έκτακτων συνθηκών), προσκομίζοντας στο φορέα το απαραίτητο δικαιολογητικό. Σε περίπτωση απουσίας για περισσότερες από μία (1) μέρα, δικαιολογημένα και αδικαιολόγητα, οφείλεις να τις αναπληρώσεις, κατόπιν συνεννόησης με το φορέα και σχετικής ενημέρωσης του Επόπτη Καθηγητή ΠΑ, ώστε να συμπληρωθεί πλήρως ο συνολικός χρόνος ΠΑ του ενός (1) μηνός. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου, συνεπάγονται διακοπή της ΠΑ.

Έχω τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση. Τι πρέπει να κάνω, για να αρχίσω;

(1) Να μελετήσεις προσεκτικά τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

(2) Να διαβάσεις προσεκτικά την Προκήρυξη των θέσεων ΠΑ, μέσω ΕΣΠΑ, του Τμήματος.

(3) Αν έχεις πλέον πειστεί για την αξία της ΠΑ, να δηλώσεις το μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων.

(4) Να ακολουθήσεις πιστά τις οδηγίες στην Προκήρυξη των θέσεων ΠΑ.