Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ LAISQDA

«Εργαστήριο Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων», Ακρωνύμιο LAISQDA.

 

ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

 

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στα γνωστικά αντικείμενα των Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης και της Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο στην αίθουσα 94-1 και λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.

 

Αντικείμενο Έρευνας


Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων είναι οι εξής:


1. Πληροφοριακές εφαρμογές στις Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες.
2. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
3. Επιχειρησιακή Έρευνα
4. Στατιστική και Βιοστατιστική
5. Διαχείριση και ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων

 

 

Σκοπός – Αποστολή


Το Εργαστήριο Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων στα πλαίσια της αποστολής του, έχει ως σκοπό:

 

1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, άλλων Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

 

2. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνον του Εργαστηρίου
σε πνεύμα αμοιβαιότητας και ενίσχυση μέσω της συνεργασίας αυτής.

 

3. Την ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακές διατριβές, σε εξειδικευμένες εργαστηριακές ασκήσεις και μελέτες, επιστημονικές διατριβές στο πεδίο των Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης και της Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων.

 

4. Την προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας σε ευρύ φάσμα εφαρμογών των συστημάτων πληροφοριών διοίκησης και της ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων μέσω του επιστημονικού του δυναμικού και μέσω συνεργασιών με άλλες επιστημονικές ομάδες, τόσο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όσο και άλλων ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

 

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

 

6. Το σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των συστημάτων πληροφοριών διοίκησης και της ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

 

7. Την ανάπτυξη συνεργασιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και παροχή υπηρεσιών, Κοινωνικών Εταίρων και ιδιωτικών φορέων, συνεργατικών σχηματισμών, βιομηχανικών και Τεχνολογικών Ενώσεων του εσωτερικού και εξωτερικού για ανάπτυξη Καινοτομιών.

 

8. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).


9. Την παροχή υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.