Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Εισαγωγή

Με βάση τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις διαπιστώνεται η αναγκαιότητα χάραξης μιας μακροπρόθεσμης Ερευνητικής Στρατηγικής του Τμήματος για την περίοδο 2020-2025, διαμορφώνοντας τις ερευνητικές προτεραιότητες κατά την ανωτέρω περίοδο, και εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ερευνητικής Στρατηγικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι ένα νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κι ως εκ τούτου δημιούργησε την ανάγκη σχεδιασμού μιας ενιαίας ερευνητικής στρατηγικής που διαμορφώθηκε παράλληλα με τις διαδικασίες διαμόρφωσης του προγράμματος σπουδών. Η διαδικασία αυτή εξασφάλισε τόσο την ώσμωση μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. και των φοιτητών του, και τη συμμετοχή όλων των μελών, όσο και τις απαιτούμενες βάσεις για ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων εστιασμένων σε ενιαία πλέον γνωστικά αντικείμενα.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα οργανώνει και λειτουργεί:

1. Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων

2. Τρία ΠΜΣ:

α) «Ιστορική Δημογραφία» σε συνδιοργάνωση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

β) «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

γ) «Τεχνοοικονομικά Συστήματα Διοίκησης »

Μέσω των ανωτέρω αναδεικνύεται ο δυναμισμός των μελών Δ.Ε.Π. στην ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία, οι συνέργειες και η ώσμωση που έχουν επιτευχθεί εντός του Τμήματος, η ερευνητική συνοχή, η εξωστρέφεια και η συνεργασία με αξιόλογα πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, και η δυνατότητα παρακολούθησης των σύγχρονων εξελίξεων και προκλήσεων.

Άξονες ερευνητικής στρατηγικής

Το πλαίσιο της ερευνητικής στρατηγικής του Τμήματος περιέχει τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

 • Οργάνωσης και διοίκησης
 • Νέων τεχνολογιών και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Νοημοσύνη
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Κοινωνική πολιτική

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής την περίοδο 2020-2025 επικεντρώνονται στα ακόλουθα πεδία:

Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης

 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας
 • Πολιτιστική διοίκηση
 • Εφαρμογή πολιτικών οργανωσιακής κουλτούρας στην υγεία

Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο των νέων τεχνολογιών και της ποσοτικής ανάλυσης

 • Σχεδιασμός Πολιτικών υγείας
 • Ηλεκτρονική εκπαίδευση στην υγεία
 • Σημασιολογικό περιεχόμενο δεδομένων υγείας
 • Κατανεμημένα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας

Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της Επιχειρησιακής Έρευνας και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης

 • Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου με χρήση τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης.
 • Μοντελοποίηση και πρόβλεψη Χρονοσειρών με χρήση τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Βαθιάς Μάθησης.
 • Ανάπτυξη νέων τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης για προβλήματα Διοίκησης και Οικονομίας.

Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της Πολιτικής επιστήμης

 • Δημόσιες Πολιτικές
 • Θεσμική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική διάσταση της κρίσης
 • Διασύνδεση της Διακυβέρνησης και της Επιχειρηματικότητας στο ελληνικό παράδειγμα

Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της χρηματοοικονομικής διοίκησης

 • Ανασχηματισμός διαδικασιών μονάδων υγείας στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης
 • Ανασχηματισμός χρηματοοικονομικής διοίκησης μονάδων υγείας στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης
 • Μελέτη κι αξιολόγηση του συστήματος προμηθειών στο χώρο της υγείας
 • Πολιτικές και τεχνικές μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης

Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής

 • Μελέτη των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών και πολιτικών
 • Οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις στην αγορά εργασίας
 • Η αγροτική πολιτική στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα
 • Κοινωνικός αποκλεισμός
 • Η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
 • Πολυπολιτισμικές κοινωνίες-Διαπολιτισμικότητα

Διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Στόχος του Τμήματος είναι η έρευνα που διεξάγεται από τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του να διαδίδεται τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην κοινωνία. Για το σκοπό αυτό πάγια στρατηγική είναι η δημοσίευση άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια που τυγχάνουν αναγνωρισιμότητας από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Επιπλέον, οργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος αλλά και σε χώρους στο κέντρο της πόλης, συνέδρια και ημερίδες με θεματολογία που άπτεται του γενικότερου γνωστικού πεδίου του Τμήματος.