Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

espa.png

 

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου.

Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης; Να έρθει ο φοιτητής σε επαφή με εργασιακό περιβάλλον συναφούς του αντικειμένου σπουδών, για να αξιοποιηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο των σπουδών, να καλλιεργήσει σχετικές δεξιότητες και ικανότητες και να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, για να αρχίσω πρακτική άσκηση; (α) Φοίτηση στο 8ο ή μεγαλύτερο τυπικό εξάμηνο σπουδών (β) Παρακολούθηση με επιτυχία των 9 από τα 12 μαθήματα Κατεύθυνσης, του Προγράμματος Σπουδών (γ) Παρακολούθηση με επιτυχία των 2/3 του συνόλου των μαθημάτων, του Προγράμματος Σπουδών.

Η πρακτική άσκηση διέπεται από διατάξεις και αποφάσεις, που έχουν συνοψιστεί στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (εδώ).

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη στους φοιτητές, για τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους φορείς που διαθέτουν θέσεις πρακτικής άσκησης.

 

Σύντομες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις γενικά για την πρακτική άσκηση φοιτητών

Ποια είναι η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης και κάθε πότε διεξάγεται;

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 6 ημερολογιακοί μήνες ή 24 εβδομάδες πενθήμερης εργασίας. Η περίοδος αυτή είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή.

Για το χειμερινό εξάμηνο, η άσκηση αρχίζει την 1η Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την 30η Απριλίου.

Για το εαρινό εξάμηνο, η άσκηση αρχίζει την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου, έναντι του φορέα της άσκησης;

Συμπίπτουν απολύτως με τις υποχρεώσεις των λοιπών εργαζομένων του φορέα. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού κώδικα του φορέα, μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της άσκησης και συμπλήρωση του χρόνου που απομένει σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο και διαφορετικό φορέα.

Παρέχεται χρηματική αποζημίωση;

Βεβαίως. Παρέχεται μηνιαία αποζημίωση, η οποία διαφέρει μεταξύ φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή φόρους:

(α) Σε φορέα του ιδιωτικού τομέα: Υπολογίζεται ως ποσοστό (80%) του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, επί 25 ημέρες το μήνα.

(β) Σε φορέα του δημόσιου τομέα: Ανέρχεται σε 176,08 € μηνιαίως. Κατ’ εξαίρεση, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ανέρχεται σε 440,00 € μηνιαίως.

Επιχορηγείται η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης;

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) επιχορηγεί, μετά το πέρας της άσκησης και εντός τριών μηνών, το φορέα του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, με το 50% της καταβαλλόμενης αποζημίωσης πρακτικής άσκησης. Δεν επιχορηγείται, όμως, ο φορέας, αν ο φοιτητής που ασκήθηκε είχε επίσης επιχορηγηθεί από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή είχε απασχοληθεί στον ίδιο φορέα, κατά το παρελθόν.

Η ΕΕ, στα πλαίσια προγράμματος του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), επιχορηγεί ασκούμενο φοιτητή με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως. Στην περίπτωση, όμως, άσκησης σε φορέα του ιδιωτικού τομέα, μειώνεται κατά το ποσό αυτό η καταβαλλόμενη από το φορέα αποζημίωση πρακτικής άσκησης.

Πως μπορώ να επιδοτηθώ με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως, από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ;

Όλοι οι φοιτητές μπορούν να επιδοτηθούν, εκτός και αν έχουν λόγο να το αρνηθούν. Επειδή, όμως, ο αριθμός θέσεων πρακτικής άσκησης που επιδοτούνται, είναι για κάθε περίοδο προκαθορισμένος, στην περίπτωση που οι υποψήφιοι τις υπερκαλύπτουν, γίνεται επιλογή, βάσει κριτηρίων.

Παρέχεται και ασφάλιση;

Βεβαίως. Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, προσαυξημένη κατά το ήμισυ του χρόνου σπουδών, στην περίπτωση έλλειψης άμεσης ή έμμεσης (από γονέα) ασφαλιστικής κάλυψης.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος ασφαλίζεται από τον φορέα πρακτικής άσκησης και έναντι του κινδύνου εργατικού ατυχήματος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθένειας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα). Σε περίπτωση, δηλαδή, εργατικού ατυχήματος, θα χορηγείται η δέουσα ιατρική περίθαλψη και επίδομα ατυχήματος. Η εισφορά ασφάλισης έναντι του κινδύνου ατυχήματος, που επιβαρύνει το  φορέα, ισούται με το 1% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ασκούμενος φοιτητής απογράφεται υποχρεωτικά ως ασφαλισμένος στο μητρώο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και λαμβάνει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), εκτός και αν διαθέτει ήδη. Η απογραφή μπορεί να γίνει και σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, γνώση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ, καθώς και προσκόμιση αντιγράφου της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας με το φορέα πρακτικής άσκησης και αποδεικτικού της διεύθυνσης κατοικίας.

Δικαιούμαι αδειών;

Ο ασκούμενος δεν είναι εργαζόμενος, για να δικαιούται άδειες. Μπορεί, όμως, να απουσιάσει από την άσκηση δικαιολογημένα, για σοβαρούς λόγους. Δύνανται να εγκριθούν απουσίες συνολικά για 5 εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Δικαιούμαι αδειών, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, για να λάβω μέρος σε εξετάσεις μαθημάτων ή/και να παρακολουθώ εργαστηριακά μαθήματα;

Όχι, διότι θάπρεπε στο 8ο εξάμηνο σπουδών, που πραγματοποιείται η άσκηση, να μην οφείλονται μαθήματα. Βέβαια, η συμμετοχή σε εξέταση μαθήματος είναι σοβαρός λόγος για απουσία από την άσκηση και μπορεί ο ασκούμενος να κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος, όπως απαντήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα. Αν οι προβλεπόμενες απουσίες των 5 εργασίμων ημερών δεν επαρκούν, δεν προβλέπεται άλλη διευκόλυνση. Όσον αφορά τους εργαζόμενους φοιτητές, παρέχονται διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας σπουδών τους, προσαυξημένη κατά το ήμισυ, τα είδη των οποίων, καθώς και οι προϋποθέσεις αυτών, προβλέπονται αναλυτικά στο Π.Δ. 483/1986.

Ισχύουν για μένα οι υποχρεωτικές αργίες;

Βεβαίως, εφόσον ισχύουν για το λοιπό προσωπικό του φορέα.

Μπορώ να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση στην αλλοδαπή;

Βεβαίως. Ό,τι ισχύει για άσκηση στην ημεδαπή, ισχύει και για άσκηση στην αλλοδαπή, πλην των όρων εργασίας, της αποζημίωσης και ασφάλισης, που καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του φοιτητή, με το φορέα πρακτικής άσκησης της αλλοδαπής.

Μπορώ να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση με χορήγηση υποτροφίας, μέσω προγραμμάτων ERASMUS+;

Βεβαίως, αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, για τα οποία παρέχεται επίκαιρη πληροφόρηση στο Γραφείο ERASMUS.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης σχετίζεται με το κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής και το ποσό της συνολικής επιχορήγησης καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Το 80% στην αρχή της περιόδου κινητικότητας και το υπόλοιπο 20% μετά την ολοκλήρωσή της.

Εργάζομαι ήδη, μπορώ να πραγματοποιήσω την πρακτική άσκηση στο φορέα εργασίας μου;

Ναι, αλλά μόνον αν αποδεικνύεται με στοιχεία η σχέση εργασίας του φοιτητή με το φορέα και ότι υπάρχει στο φορέα θέση συναφής με το αντικείμενο σπουδών του. Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, ο εργαζόμενος δεν επιδοτείται ως ασκούμενος από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, υποχρεούνται να διευκολύνουν τον εργαζόμενο φοιτητή, τοποθετώντας τον σε θέση ανάλογη με το αντικείμενο των σπουδών του, προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση. Σε φορέα του δημοσίου, μπορεί ο φοιτητής να αποσπαστεί σε ανάλογη των σπουδών του δημόσια υπηρεσία, για το χρονικό διάστημα της άσκησης.

Υπηρετώ στρατιωτική θητεία. Μπορώ να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση παράλληλα;

Ναι, αλλά μόνον αν αποδεικνύεται με στοιχεία ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα υπηρετείς θητεία και ότι αυτή θα πραγματοποιείται σε υπηρεσία του στρατεύματος με αντικείμενο συναφές αυτού των σπουδών και βεβαιώνεται υπεύθυνα, ότι η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόμενη, συνεχής και πλήρης. Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, δεν προβλέπεται χρηματική αποζημίωση του ασκούμενου, ούτε επιδότηση από πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Πως να αποδείξω στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ότι εργάζομαι ήδη σε φορέα, στον οποίο επιλέγω να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση;

Υποβάλλοντας συνημμένα στην αίτηση για πρακτική άσκηση ισχύουσα σύμβαση εργασίας, αν πρόκειται για φορέα του ιδιωτικού τομέα ή πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, αν πρόκειται για φορέα του δημόσιου τομέα, συνοδευόμενο από έκθεση με το προφίλ του φορέα, που να τεκμηριώνει ότι υπάρχει στο φορέα θέση εργασίας συναφής με το αντικείμενο σπουδών σου.

Είμαι δημόσιος υπάλληλος και θα πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση στην υπηρεσία μου. Θα δικαιούμαι επιπλέον αποζημίωσης;

Όχι, εκτός και αν η άσκηση θα πραγματοποιείται σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό της έμμισθης δημόσιας υπηρεσίας και επιπλέον, θα εκτελείται αυτή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Σύντομες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την έναρξη πρακτικής άσκησης

Έχω τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση. Τι πρέπει να κάνω, για να αρχίσω;

Πρώτον, πρέπει έγκαιρα να βρεις και να δεσμεύσεις θέση πρακτικής άσκησης.

Δεύτερον, πρέπει να υποβάλεις εμπρόθεσμα σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγραφα και ηλεκτρονικά εδώ. Αν επιλέξεις να διεκδικήσεις επιδοτούμενη θέση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, υποχρεωτικά θα υποβάλεις την αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://praktiki-new.uop.gr/

Έστω, τώρα, ότι μετά τους απαραίτητους ελέγχους των προβλεπόμενων προϋποθέσεων από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, εγκρίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος η αιτούμενη έναρξη πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης:

Τρίτον, θα υπογράψεις εμπρόθεσμα την (α) Ειδική Σύμβαση Εργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητή (ΕΣΕ για ΠΑΦ), σε τρία αντίτυπα, στη Γραμματεία του Τμήματος και θα παραλάβεις ενυπόγραφα (β) Βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος προς το φορέα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσεις πρακτική άσκηση, καθώς και το (γ) Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, συνυποβάλλοντας, επίσης και (δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχεις ενημερωθεί πλήρως, για τις υποχρεώσεις σου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν επιλέχθηκες να επιδοτηθεί η πρακτική σου άσκηση από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, η ΕΣΕ για ΠΑΦ είναι ειδικού τύπου και θα λάβεις με μήνυμα email τις οδηγίες και τα σχετικά έντυπα, από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος.

Τέταρτον, θα παρουσιαστείς εμπρόθεσμα στο φορέα πρακτικής άσκησης, προσκομίζοντας (α) τα τρία αντίτυπα της ΕΣΕ για ΠΑΦ, προς υπογραφή από τον Υπεύθυνο του Φορέα και τη (β) Βεβαίωση του Προέδρου προς το φορέα.

Πέμπτο, θα κρατήσεις το ένα από τα δύο ενυπόγραφα αντίτυπα της ΕΣΕ για ΠΑΦ και θα επιστρέψεις το δεύτερο στη Γραμματεία του Τμήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το ξεχάσεις ή αγνοήσεις αυτή σου την υποχρέωση, η Γραμματεία του Τμήματος δεν θα γνωρίζει αν έγινες δεκτός από το φορέα και επομένως η άσκησή σου θα θεωρηθεί ότι δεν άρχισε ποτέ.

Έκτο, θα παρουσιαστείς εμπρόθεσμα στο φορέα πρακτικής άσκησης, για να αρχίσεις την άσκηση.

Πως βρίσκω και δεσμεύω θέση πρακτικής άσκησης;

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις και να δεσμεύσεις θέση πρακτικής άσκησης.

Αξιόπιστη βάση δεδομένων για τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης, είναι η διαδικτυακή υπηρεσία Άτλας.

Φορέας, που δεν είναι ήδη πιστοποιημένος να παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης, δύναται να αξιολογηθεί σχετικά, από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Μετά από δική σου πρωτοβουλία και συνεννόηση με το φορέα, υποβάλλει σχετική έκθεση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για πρακτική άσκηση, με σκοπό να τεκμηριώσει ότι παρέχει θέση σε αντικείμενο συναφές αυτού των σπουδών, η πρακτική άσκηση θα είναι εποπτευόμενη, συνεχής και πλήρης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να επιχορηγηθεί από πρόγραμμα ΕΣΠΑ η πρακτική άσκηση, η θέση πρακτικής άσκησης πρέπει απαραίτητα να έχει δεσμευθεί μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Άτλας. Με άλλα λόγια, ο φορέας που προσφέρει τη θέση πρακτικής άσκησης, πρέπει ήδη να έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα Άτλας.

Η επαφή σου με τους φορείς, που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης, πρέπει να γίνεται έγκαιρα και με επίδειξη βιογραφικού σημειώματος. Συνήθως, οι φορείς επιλέγουν βάσει του βιογραφικού και με διαδικασία συνέντευξης, γι’ αυτό πρέπει να προετοιμαστείς κατάλληλα, που πρακτικά σημαίνει ότι θα έχεις δραστηριοποιηθεί σχετικά αρκετούς μήνες πριν την έναρξη της περιόδου, που σκοπεύεις να πραγματοποιήσεις πρακτική άσκηση.

Ο φορέας που με ενδιαφέρει να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση, δεν έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα ΆτλαςΘα δικαιούμαι επιχορήγηση από πρόγραμμα ΕΣΠΑ;

Όχι. Ο φορέας που προσφέρει τη θέση πρακτικής άσκησης πρέπει ήδη να έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα Άτλας, για να επιχορηγηθεί ο ασκούμενος. Αν σε ενδιαφέρει η επιχορήγηση, απευθύνσου στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου, για να σε βοηθήσει να βρεις και να δεσμεύσεις θέση πρακτικής άσκησης, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Άτλας.   

Πότε υποβάλλω την αίτηση για πρακτική άσκηση στη Γραμματεία;

Ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος η περίοδος και η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων.

Που βρίσκω την πρότυπη αίτηση για πρακτική άσκηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και πως τα υποβάλλω;

Η πρότυπη αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή στη σχετική ενότητα ΕΝΤΥΠΑ εδώ.

Η υποβολή πρέπει να είναι εμπρόθεσμη και γίνεται με προσκόμισή τους στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ταχύτερη αξιολόγηση της αίτησης από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, πρέπει να υποβληθεί η αίτηση ΚΑΙ ηλεκτρονικά εδώ.

Μπορώ να ελπίζω, αν χάσω την προθεσμία υποβολής της αίτησης για πρακτική άσκηση;

Όχι. Εκπρόθεσμη αίτηση δεν είναι εφικτό να εξεταστεί από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, λόγω χρονικών περιορισμών.

Πότε θα γνωρίζω αν εγκρίθηκε η αίτησή μου για πρακτική άσκηση και πως θα ενημερωθώ σχετικά;

Οι εγκρίσεις ή απορρίψεις των αιτήσεων για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται εγκαίρως από τη Συνέλευση Τμήματος και ανακοινώνονται σε σχετική απόφαση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αν απορρίφθηκε η αίτησή μου για πρακτική άσκηση, έχω δικαίωμα ένστασης;

Βεβαίως. Έχεις προθεσμία τουλάχιστον 5 ημερών, από την ανάρτηση της απόφασης της Συνέλευσης Τμήματος, για να υποβάλεις γραπτή ένσταση στη Γραμματεία του Τμήματος ΚΑΙ ηλεκτρονικά εδώ.

Έχω δηλώσει θέση πρακτικής άσκησης, αλλά πληροφορήθηκα ότι η ίδια θέση έχει δηλωθεί και από άλλον. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Αν ο Φορέας διαθέτει περισσότερες θέσεις πρακτικής άσκησης, θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, διαφορετικά και εφόσον ο Φορέας χορήγησε περισσότερες Βεβαιώσεις Αποδοχής από τις θέσεις που διαθέτει, θα ακολουθήσει επιλογή, βάσει της κατάταξης (μόρια) από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

Είμαι στην Κατεύθυνση Τ.Α., αλλά έχει γίνει αποδεκτό το αίτημά μου, για πρακτική άσκηση, σε φορέα που δεν δραστηριοποιείται στην Τ.Α. Θα εγκριθεί η αίτησή μου από το Τμήμα;

Εξαρτάται από την αξιολόγηση του προφίλ της θέσης. Μετά από δική σου πρωτοβουλία και συνεννόηση με το φορέα, υποβάλλει ο Φορέας που σε δέχθηκε σχετική έκθεση, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για πρακτική άσκηση, με σκοπό να τεκμηριώσει ότι παρέχει θέση σε αντικείμενο συναφές με τη ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’, η πρακτική άσκηση θα είναι εποπτευόμενη από στέλεχος πτυχιούχο ΑΕΙ, συνεχής και πλήρης.

Πως θα ενημερωθώ για τον Επόπτη Εκπαιδευτικό της πρακτικής μου άσκησης;

Αναφέρεται στον Οριστικό Πίνακα εγκεκριμένων θέσεων πρακτικής άσκησης.

Για προσωπικό λόγο, αδυνατώ να αρχίσω την πρακτική άσκηση στο χρόνο που προβλέπεται. Μπορώ να καθυστερήσω την έναρξη;

Σε φορέα του δημόσιου τομέα, η έναρξη της άσκησης μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και κατά 10 ημέρες, το μέγιστο. Μετά τη δέκατη μέρα, η θέση στο δημόσιο φορέα αποδεσμεύεται και ο φοιτητής μπορεί να γίνει δεκτός με την έναρξη της επόμενης περιόδου.

Σύντομες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την τις συνθήκες κατά την πρακτική άσκηση

Τι πρέπει να κάνω, σχετικά με το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, που παρέλαβα από τη Γραμματεία του Τμήματος;

Αποτελεί βασική σου υποχρέωση να αναγράφεις στο Βιβλίο, κατά μήνα, τις εργασίες και τα καθήκοντα που σου ανατέθηκαν. Κάθε μηνιαία καταχώρηση ελέγχεται και θεωρείται από τους Επόπτες της πρακτικής άσκησης (Εργασιακό και Εκπαιδευτικό). Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, το συμπληρωμένο και θεωρημένο Βιβλίο πρέπει να το καταθέσεις εντός 15 ημερών στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ποιους κανονισμούς εργασίας πρέπει να τηρώ, κατά την πρακτική άσκηση;

Υποχρεούσαι να ακολουθείς πιστά τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, ως και κάθε άλλη ρύθμιση, που ισχύει για όλο το προσωπικό του φορέα. Μη συμμόρφωση και υποτροπή, οδηγεί στη μονομερή καταγγελία της σύμβασης από πλευράς του φορέα και επανάληψη της άσκησης σε επόμενη περίοδο.

Ποιος είναι ο Εργασιακός Επόπτης ή ποιος επιβλέπει την πρακτική μου άσκηση, στο χώρο εργασίας;

Ο φορέας έχει ορίσει έναν υπάλληλό, με ειδικότητα συναφή στο αντικείμενο των σπουδών σου και επαρκή εργασιακή εμπειρία, απόφοιτο ΑΕΙ, για να συμβάλει στην αρτιότερη εκπαίδευσή σου, στο χώρο εργασίας. Επιβλέπει την εργασία και επίδοσή σου και συνεργάζεται με τον Επόπτη Εκπαιδευτικό.

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω, αν αντιμετωπίσω πρόβλημα στο χώρο εργασίας;

Με τον Επόπτη Εκπαιδευτικό, που έχει οριστεί από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, για να επιβλέπει την άσκησή του. Αυτός θα ενημερωθεί για το πρόβλημα και θα συνεργαστεί με τον Εργασιακό Επόπτη και αν χρειαστεί και με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης συμπληρώθηκε, τι πρέπει να κάνω, για να πιστοποιηθεί ότι ολοκληρώθηκε αυτή η υποχρέωση, έναντι του προγράμματος σπουδών;

Πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός 15 ημερών από τη συμπλήρωση του χρόνου της άσκησης, τα ακόλουθα:

(α) Βεβαίωση του Υπευθύνου του φορέα πρακτικής άσκησης για επιτυχή περάτωση της άσκησης, με αναφορά των ημερομηνιών έναρξης και λήξης της άσκησης.

(β) Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο και θεωρημένο από τον Υπεύθυνο του φορέα πρακτικής άσκησης.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, πρέπει επιπλέον να προσκομιστεί Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της άσκησης, στο φορέα του δημοσίου.

Για τους εργαζόμενους σε ιδιωτικούς φορείς, πρέπει επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα ότι ο εργαζόμενος και τέως ασκούμενος φοιτητής, παραμένει ως εργαζόμενος στο φορέα εργασίας του. Στη βεβαίωση, δε, (α) ανωτέρω, περιγράφεται η ενασχόλησή του, κατά την εξάμηνη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Μπορώ να αλλάξω φορέα πρακτικής άσκησης;

Όχι, εκτός αν επιβάλλεται.

Πότε επιβάλλεται η διακοπή της πρακτικής άσκησης και η συνέχιση σε διαφορετικό φορέα, για το χρονικό διάστημα που απομένει;

Επιβάλλεται, όταν ο Επόπτης Εκπαιδευτικός της πρακτικής άσκησης και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, διαπιστώσουν ότι δεν τηρούνται, από πλευράς φορέα, οι όροι της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητή. Η διαπίστωση μπορεί να γίνει κατά την άσκηση της εποπτείας ή/και μετά από δική σου πρωτοβουλία, συνεργαζόμενος με τον Επόπτη Εκπαιδευτικό.

Τι πρέπει να κάνω αν ο φορέας με ετερο-απασχολεί;

Αν σου ανατίθενται καθήκοντα απολύτως άσχετα με το αντικείμενο σπουδών, είναι υποχρέωσή σου να το δηλώσεις στον Εργασιακό Επόπτη, μέσω εσωτερικής αλληλογραφίας και στον Επόπτη Εκπαιδευτικό της πρακτικής άσκησης, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), συμπληρώνοντας κατάλληλα σχετικό υπόμνημα. Αν το παραλείψεις και ο Επόπτης Εκπαιδευτικός το διαπιστώσει κατά την άσκηση της εποπτείας, η ευθύνη θα σε βαραίνει και η πρακτική άσκηση θα διακοπεί, ως αποτυχημένη και θα πρέπει να επαναληφθεί. Απεναντίας, αν έχεις υποβάλλει υπόμνημα, η ευθύνη θα βρίσκεται στο φορέα και ο Επόπτης Εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, θα αποφασίσει αν συντρέχει λόγος διακοπής της άσκησης και συνέχισης σε άλλο φορέα.

Ποιες είναι οι ισχύουσες διατάξεις, που διέπουν την πρακτική άσκηση φοιτητών και διαμορφώνουν το θεσμικό της πλαίσιο;

Διαμορφώθηκε με τρεις νόμους (1351/1983, 1404/1983 & 4009/2011), δύο προεδρικά διατάγματα (483/1984 & 174/1985), σειρά υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Η πρακτική άσκηση είναι η τελευταία υποχρέωσή μου, έναντι του προγράμματος σπουδών, για να μου απονεμηθεί το πτυχίο. Ποια είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών μου;

Προφανώς, είναι η ημερομηνία κατάθεσης και πρωτοκόλλησης στη Γραμματεία του Τμήματος της Βεβαίωσης του Υπευθύνου του φορέα πρακτικής άσκησης, για επιτυχή περάτωση της άσκησης και του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθυστερημένη προσκόμιση των ανωτέρω, συνεπάγεται άνευ λόγου επιμήκυνση της διάρκειας σπουδών. Φρόντισε να το αποφύγεις.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ποιες είναι οι ισχύουσες διατάξεις, που διέπουν την πρακτική άσκηση φοιτητών και διαμορφώνουν το θεσμικό της πλαίσιο;

Διαμορφώθηκε με τρεις νόμους (1351/1983, 1404/1983 & 4009/2011), δύο προεδρικά διατάγματα (483/1984 & 174/1985), σειρά υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Τα σημαντικότερα εξ’ αυτών:

 1. Άρθ. 12, παρ. 1, εδ. δ’, του Ν.1351 (ΦΕΚ 56/τ.Α’/1983) ‘Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις’
 2. Άρθ. 24 του Ν.1404 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24-11-1983) ‘Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων’
 3. Ν.4009 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) ‘Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων’
 4. Π.Δ. 185 (ΦΕΚ 61/τ.Α’/8-5-1984) ‘Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σπουδαστών των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)’
 5. Π.Δ. 483 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/13-11-1984) ‘Διευκόλυνση των σπουδών των εργαζόμενων σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)’
 6. Π.Δ. 174 (ΦΕΚ 59/τ.Α΄/29-3-1985) ‘Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)’
 7. Υ.Α. Ε5/1258/25-2-1986 (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/27-3-1986) ‘Ορισμός αποζημίωσης ασκούμενων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης’
 8. Υ.Α. Ε5/1303/3-3-1986 (ΦΕΚ 168/τ.Β΄/10-4-1986) ‘Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης’
 9. Υ.Α. Ε5/1797/20-3-1986 (ΦΕΚ 183/τ.Β΄/14-4-1986) ‘Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.’
 10. Υ.Α. Ε5/4825/16-6-1986 (ΦΕΚ 453/τ.Β΄/18-7-1986) ‘Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.’
 11. Υ.Α. 2025805/2971/0022/22-4-1993 (ΦΕΚ 307/τ.Β΄/30-4-1993) ‘Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.’
 12. Εγκύκλιος Υπουργού Παιδείας Ε5/332/22-1-1986 ‘Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.’
 13. Εγκύκλιος Υπουργού Παιδείας Ε5/4825/16-6-1986 ‘Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.’
 14. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας E5/3196/14-5-1987 ‘Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.’
 15. Εγκύκλιος Υπουργού Παιδείας Ε5/2875/14-6-1990 ‘Διευκρινίσεις σε θέματα Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.’
 16. Εγκύκλιος Υπουργού Παιδείας Ε5/1387/16-6-1994 ‘Διευκρινήσεις για Δημόσιο Τομέα’
 17. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας (Γραφείο Νομικού Συμβούλου) 3689/10-12-1996.
 18. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Ε5/1672/25-7-1997 ‘Διευκρινήσεις σχετικά με διευκολύνσεις σε εργαζόμενους σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης’
 19. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Ε5/68307/4-7-2002 ‘Καταβολή αποζημίωσης πρακτικής άσκησης σε εργαζόμενους σπουδαστές Τ.Ε.Ι.’
 20. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Ε5/158994/22-2-2010 ‘Αναγνώριση πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας’
 21. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Ε5/173833/14-11-2013 ‘Πρακτική Άσκηση στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας’
 22. Εγκύκλιος Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 4601/304/12-3-2012 ‘Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012’
 23. Ενημερωτικό σημείωμα Υπουργείου Παιδείας Δ.Υ./9-2-2010 ‘Αναγνώριση πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας’