Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

 

 

 

Κανονισμός Συμβούλου Σπουδών

Ο Κανονισμός Συμβούλου Σπουδών εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Δ.Ε.Ο. την 19/11/2021 (αριθμός συνεδρίασης 26, Θέμα 6ο).

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Οι Σύμβουλοι Σπουδών είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που παρέχουν σε φοιτητές του Τμήματος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, υπηρεσίες προσανατολισμού, συμβουλευτικής και υποστήριξης με έμφαση σε θέματα σπουδών και φοίτησης, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντας τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εχέμυθη συμβουλευτική και υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες κατά τη φοίτησή τους.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ορίζονται ως Σύμβουλοι Σπουδών όλα τα μέλη ΔΕΠ, εκτός αν υπάρξει αιτιολογημένη απόφαση για την εξαίρεση κάποιου μέλους. Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, κάθε φοιτητής που εισάγεται στο Τμήμα αποκτά Σύμβουλο Σπουδών, με τυχαία κατανομή, ο οποίος και θα αντικατασταθεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος μόνο αν αποχωρήσει ή απουσιάσει από το Τμήμα για περισσότερο από δύο μήνες, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία θα έχει υποβληθεί αιτιολογημένο αίτημα αντικατάστασης για σοβαρό λόγο, από τον ίδιο ή το φοιτητή.

3. Οι Σύμβουλοι Σπουδών συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Τμήματος, τους διδάσκοντες και το προσωπικό του Τμήματος, για τη διευθέτηση ζητημάτων των φοιτητών και μεταφέρουν πληροφόρηση και υποδείξεις στην Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και στην ΟΜ.Ε.Α., για τυχόν ελλείψεις ή δυσλειτουργίες, που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές.

4. Για αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους φοιτητές αξιοποιείται η πλατφόρμα eClass, μέσω της οποίας παρέχεται και η δυνατότητα ετερόχρονης επικοινωνίας φοιτητή και Συμβούλου Σπουδών.