Αντικάλαμος,
τ.κ. 241 50

+30-27210-45123
boa-secr@uop.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α. Πρόεδρος Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί τη συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της συνέλευσης,
β) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του τμήματος,
δ) διαβιβάζει στην κοσμητεία τις απόψεις της συνέλευσης και
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τμήματος και τη διαβιβάζει στην κοσμητεία

 

Πρόεδρος Τμήματος

Θεόδωρος Κοτσιλιέρης (Αναπληρωτης Καθηγητής)

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Β. Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Καθηγητές Εφαρμογών του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), έναν εκπρόσωπο, εκ των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και ένα εκπρόσωπο των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό).
Ο εκπρόσωπος των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εκλέγεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών του, ενώ ο εκπρόσωπος των φοιτητών μέσω των φοιτητικών εκλογών σύμφωνα με τον νόμο 4009/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το καταστατικό των φοιτητικών συλλόγων και τον κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ.

Η συνέλευση του τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) την εκλογή του Προέδρου του Τμήματος,
β) την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό,
γ) τον ορισμό των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,
δ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,
ε) τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών,
στ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών,
ζ) την εισήγηση προς την κοσμητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και
η) την εισήγηση προς την κοσμητεία της σχολής για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου.

 

Μέλη Συνέλευσης

Μέλη ΔΕΠ:

Ιωάννης Δημόπουλος

Κωνσταντίνος Μαυρέας

Ευγενία Μπιτσάνη 

Θεόδωρος Τσέκος

Κωνσταντίνος Τσούντας

Αικατερίνη Καστανιώτη

Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου

Αναστασία Βουτυνιώτη

Λεωνίδας Παρασκευόπουλος

Βίκυ Παναγιωτακοπούλου

Στέλλα Χριστοπούλου 

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ:

Γεώργιος Νόκας

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ:

 Μποσίνης Δημήτριος

Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών:

 
Γραμματεία τμήματος
Φώτιος Αλεξανδρόπουλος